Фахівець
широкого
профілю
о
собливо не вникаючи в докумен-
тацію, я запустив на виконання exe-
файл. Замість звичного для W in-
dows майстра установки запустив-
ся сам SciTE. Той факт, що програма
навіть не потребує встановлення, а от-
же доволі самодостатня, переконав ме-
не залишити Ті на випробувальний термін.
Уже через день роботи з нею стало зро-
зуміло, що отримав я набагато більше,
ніж шукав.
SciTE — редактор з відкритим кодом,
що базується на движку S cintilla. Спо-
чатку SciTE був створений лише для де-
монстрації можливостей Scintilla, але з
часом він перетворився на окремий про-
ект. Сам автор SciTE /S/е// H odgson ак-
тивно використовує його для створення
свіжих версій Scintilla і SciTE.
На цю мить редактор доступний для
платформи Intel-Win32 та Linux-сумісних
операційних систем з GTK+. Він розпов-
сюджується вільно, в нього є власна
ліцензія, яку при бажанні можна прочи-
тати в License.txt.
ч
г
Андрій ГУД И М А
На початку цього року мені знадобився текстовий редактор для
роботи з Р Н Р і MySQL. Насамперед я визначив певні критерії відбору:
редактор мав бути freeware, простий, зрозумілий, невеликого розміру,
безумовно, з підсвіткою синтаксису, бажано локалізований, хоча
останнє не було обов’язковим.
Р езультати пош уку мене не
влаш тували — більшість програм були платними, деякі екземпляри
за об’ємом сягали 1 5 -2 0 Мб. Випадково на одному з компакт-
дисків на очі попався непримітний ф айл wscite.zip. В архіві виявився
невеликий радактор, назва якого ніколи не зустрічалась мені раніше —
SciTE.
Я встановив і протестував версії як
під Windows, так і під Linux. Виявляється,
дуже зручно працювати з однією й тією
ж програмою на різних платформах —
і не шукати їй аналогів. На нюансах
встановлення і роботи SciTE в цих двох
О С я зупинюсь детально, але перед тим
опишу власне сам редактор.
SciTE - старт
Інтерфейс програми при першому за-
пуску нагадує notepad.exe, проте почат-
кове враження оманливе. Почаклував-
ши в настройках, можна відчутно зміни-
ти обличчя програми, а якщо ви запус-
каєте Linux-версію SciTE, то здатні ще й
повідривати пункти меню і розташува-
ти їх так, як зручно (ця приємна особ-
ливість стає доступною завдяки бібліоте-
кам GTK+).
Щ о може SciTE? У документації йде
про підтримку автоформатування
і підсвітку синтаксису для 4 9 мов
програм ування (в їх числі C /C + + /
С #, HTML, Java, Pascal/Delphi, VB,
XML та багато інших). Ця кількість
не є чимось визначальним,секрет
цього розмаїття доволі простий.
Підтримкою мови опікується файл
la nguage _ nam e properties (наприклад,
fortran.p rop ertie s). Це звичайний тек-
стовий файл, у ньому містяться за-
резервовані слова для конкретної
мови та деякі правила формату-
вання. Більшість мов схожі одна на
і!»
одну — наприклад, відомо, що в
JavaScript С-подібний синтаксис.
Ось і виходить «безкоштовна» підтрим-
ка великої кількості мов. Звичайно, спе-
речатися з багатомегабайтними вузь-
коспеціалізованими IDE з численними
візардами та плаґінами SciTE не зможе.
Але на його захист зауважу:
■S не завжди потрібні всі можливості
цих IDE;
•4 далеко не для всіх мов існують по-
тужні середовища розробки програм;
•4 підтримку потрібної мови програ-
мування в SciTE можна суттєво розши-
рити шляхом завантаження кількох файлів
з сайту програми. Наприклад, для C++
можна підключити підсвітку OpenGL АРІ,
якщо просто завантажити відповідний
файл (як правило розмір таких файлів
не більше кількох кілобайт).
Загалом, можна самотужки ввести
підтримку нових мов шляхом створення
нового «мовного» файлу, але я цим не
займався,
тому мені
важко уявити
складність цього завдання.
Крім власне редагування, SciTE може
запускати код на виконання та компіляцію.
Інформацію про сам компілятор, його па-
раметри і команди SciTE бере не в своїх
настройках, а в файлі опису мови програ-
мування. Мені ця ідея видається дуже вда-
лою та оригінальною. її реалізація забез-
печує небачену гнучкість SciTE: можна навіть
одночасно програмувати на С, а в сусідній
вкладці (про вкладки нижче) редагувати
web-сторінку — було б бажання.
Всі повідомлення компілятора виво-
дяться в спеціальному вікні SciTE. До ва-
Rie £à; Search yies ioäs Spdcns Language gut ers (Mp
0
m n
» 4
»
<
*
>
KJb
.ft a ч
a
. к t ©
Sc
tTEGTK
.«**
У
"tyt-r
“thin:
3
bool SbonHocWKCtkHlolael -parent я 0)
C
6(ЬНі«^»С « vidgetThu * re in te rp re tі
>
Ккк ««.* *лЫ tfwwe* «utS*
*lk_w
lnré»
.tM
t.«*bd»L{C
fK
„H
!t!0CN<*iaae
trnu
'
& 0
Shoe« г
GtkSr*jujlf4ne<S»
pstlhi*»,
>
І*»»»'»»
return aloiogCenceled-
)
«tld CKO €
di*SosC*rceled r faire:
Destrog!>;
-
P
4,
І
*
Find
'Ctrup !
Find ged
FS ;
FindPrevw.fi
im *
F3 ,
FjtW In Flies.:,
SfMwamF
RâPitcft,
•CnlrH 1
fioTtl.
örtG .
S
Net!
atx*&m
FZ «
Ргедяіз ecKScmam
-swarf? s
T eggte ВосКпз®.
CtftfFB :
смаг Ait aoawrrrxs
Ttgglcgunent Md
1
fcggieni-dds
Ful SctMfl
F11 :
*'їог*Є»г
if Tab в «*
■ *
Status Bar
Vgn'esiroe
Sh»t.Ct«.A
BWdlsne
Shi'trCrrt-8
•'InderrtaltonGwaes
«/ yno Nnoüxae
•'Bargin
•ffr*! Margin
»f Output
F8
Eiwdere
ших послуг також система навігації по
знайдених помилках.
Настройки SciTE зберігаються в файлі
S ciT E G Io bal.properties (глобальний файл).
Точніше, файлів може бути три: крім ви-
щезгаданого, це
SciTEUser.properties (файл
користувача) і
SciTE.properties (локальний
файл). Справа тут у пріоритеті: локаль-
ний файл має найвищий (тобто настрой-
ки в ньому перекривають настройки в
інших), долі йде файл користувача, як-
що ж цих файлів немає, SciTE запустить-
ся з параметрами, що знаходяться в гло-
бальному файлі. Такий механізм дозво-
ляє повністю настроїти програму під се-
бе з можливістю в будь-який момент по-
вернутись до початкових параметрів.
Ф айл настройок — це текстовий файл;
при його редагуванні потрібно пам'ята-
ти дві речі. Перше — деякі параметри
просто закоментовані символом #, і для
їх активації потрібно цей символ зняти.
Друге — дуже часто параметри прий-
мають тільки два значення — 0 (false) та
1
(true).
.
Ось деякі позиції, на які я б рекомен-
дував звернути увагу:
t o o l b a r . v i s i b l e = l — показувати
панель інструментів
s t a t u s b a r , v i s i b l e = l — показува-
ти рядок стану
l i n e . m a r g i n . v i s i b l e = l — показу-
вати стовпчик нумерації рядків
c o d e .p a g e = 0
c h a r a c t e r . s e t = 2 0 4 — цей і попе-
редній рядки необхідні для коректного
відображення кирилиці.
Думаю, з настройкою розібра-
тися не буде важко. Переглянув-
ши всі позиції, ви неодмінно знай-
дете потрібну опцію — в SciTE мож-
на настроїти якщо не все, то ду-
же багато. Про всяк випадок на-
голошую: сказане щодо настрой-
ки однаково стосується як Linux,
так і Windows. Саме так — у версії
SciTE для Windows ви не знайде-
те звичного графічного меню, де
можна розставити галочки та на-
тиснути ОК. Для налаштування
програми доведеться «попрацю-
вати руками» (на кшталт Linux).
14/341
04
апреля
-11
дпрепя
2005
предыдущая страница 36 Мой Компьютер 2005 14 читать онлайн следующая страница 38 Мой Компьютер 2005 14 читать онлайн Домой Выключить/включить текст