Рідкокристалічний монітор
S a m su n g S y n c M a s te r 720В /Т -
Н
о в а
с е
р
і я
р
і д
к о
к р
и
с
т а
л
і ч
н
и
х
м
о
н
і т о
р
і в
З
а
т з
и
п
д
Б
у п с М
а
в
І е
г
7
2
0
В
Я
вирізняється цілою низкою революційних вдосконалень, які надають новому
монітору надзвичайні властивості та випереджають час.
С
К ,
ц 0 0 0 '
-
У н і к а л ь н а к о н т р а с т н і с т ь т а ч і т к і с т ь з о б р а ж е н н я ( 1 0 0 0 : 1 )
М а д о С о п іг а ^
M a g ic 8 rig h t2
- 5
р е ж и м і в
я с к р а в о с т і
з а б е з п е ч а т ь
і н д и в і д у а л ь н и й
р е -
ж и м д л я к о ж н о ї з а д а ч і
М а д іс Т и п е
- У п р а в л і н н я ф у н к ц і я м и
м о н і т о р а з а д о п о м о г о ю м и ш і т а
с п е ц і а л ь н о г о п р о г р а м н о г о з а б е з п е ч е н н я б е з в и к о р и с т а й -
м а » с 5 р е « і - В и с о к а ш в и д к і с т ь р е а к ц і ї Т
П
п а н е л і є і д е а л ь н о ю д л я
н я к н о п о к п а н е л і
в і д е о , а н і м а ц і ї т а к о м п ’ ю т е р н и х і г о р
м а р іс С о ї о г
- Н а с и ч е н і п р и р о д н і к о л ь о р и . Н а с т р о й к а к о л ь о р і в з а д о п о -
м о г о ю с п е ц і а л ь н о г о п р о г р а м н о г о з а б е з п е ч е н н я р о б и т ь
ц е й
м о н і т о р
і д е а л ь н и м д л я
м у л ь т и м е д і а ,
і н т е р н е т у т а
п е р е г л я д у О У О
Серія моніторів БагпБипд БупсМавІег 720ВЯ
створена спецівльно для справжніх лідерів, які дивляться у майбутнє!
Алгрі
(0482) 379706,379707
Рома
(061) 2209622 2209621,2209615
МТ1
(044) 4583434
Прексим-Д
(048) 7772277,7772266
Фокстрот ІТ
(044) 2477037 (опт), 2359172 (роздр)
ДатаЛюкс
(044)2496303
f i l
MagicStand
Інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном інфо служби
Самсунг Електроніко: 8-800-5020000 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні)
www.samsuraj.ua
- К о м ф о р т н а е р г о н о м і к а . Г н у ч к а п і д с т а в к а з і з м і н н и м к у
т о м , м о ж л и в і с т ь о б е р т а н н я д и с п л е ю н а в к о л о о с і
следующая страница 2 Мой Компьютер 2005 14 читать онлайн Домой Выключить/включить текст