ТЕХ Н О Л О ГИ И
Очередной экстрим
К о м п а н и я
Elitegroup Computer Systems
( E C S ) с о о б щ и л а о д о с -
т у п н о с т и с и с т е м н о й п л а т ы н а ч и п с е . т е A T I R S 4 8 0 ,
RS480-M — п о д
п р о ц е с с о р ы A M
D A t h l o n 6 4 , A M
D S e m p r o n , A M
D A t h l o n 6 4 F X
( S o c k e t 9 3 9 ) . Д а н н а я с и с т е м н а я п л а т а д е м о н с т р и р о в а л а с ь н а с т е н -
д е к о м п а н и и н а п р о ш е д ш е й в ы с т а в к е
CeBIT. К а к о т м е ч а е т с я в
п р е с с - р е л и з е , с и с т е м н а я п л а т а я в л я е т с я п р о д о л ж е н и е м л и н е й к и
E x t r e m e и б у д е т п о з и ц и о н и р о в а т ь с я к а к п л а т ф о р м а д л я и г р о в ы х
с и с т е м . Г р а ф и ч е с к о е я д р а с и с т е м н о й п л а т ы — R a d e o n 9 6 0 0 ( п о д -
д е р ж к а D i r e c t X 9 . 0 ) , ю ж н ы й м о с т — A T I S B 4 0 0 ( и н т е г р и р о в а н н ы й
R A I D - к о н т р о л л е р с п о д д е р ж к о й 4 Т п о р т о в , R A I D 0 , 1 , 0 + 1 , т р а д и ц и -
о н н ы й в с т р о е н н ы й с е т е в о й к о н т р о л л е р ( R e a l t e k R T L 8 1 0 0 C
1 0 /
1 0 0 М
б и т / с F o s t E t h e r n e t ) , п о д д е р ж к а д о 8 п о р т о в U S B 2 . 0 , 6 - к а -
н с ш ь н ы й з в у к — R e a l t e k A L C 6 5 5 ) . П л а т а о с н а щ е н о д в у м я р а з ъ е м а -
м и п о д м о д у л и п а м я т и ( D D R 4 0 0 / 3 3 3 / 2 6 6 S D R A M ) , ч т о п о з в о л я е т
у с т а н о в и т ь в с и с т е м е д о 2 Г б О З У , о д н и м р а з ъ е м о м P C I E x p r e s s
х 1 6 , т р е м я с л о т а м и P C I , д в у м я к о л о д к а м и д л я I D E - у с т р о й с т в ( 4 > 4 J lt r a
D M A 1 3 3 / 1 0 0 / 6 6 ) . Ф о р м - ф а к т о р п л а т ы — M i c r o A T X ( 2 4 4 x 2 4 4 м м ) .
И с т о ч н и к :
iXBT
Zeus с SATA-интерфейсом
К о м п а н и я
SimpleTech,
р а з р а б о т ч и к , п р о и з в о д и т е л ь и п р о д а в е ц
ф л э ш - у с т р о й с т в , D R A M и т е х н о л о г и й ж е с т к и х д и с к о в , с о о б щ и л а о
р а с ш и р е н и и л и н е й к и с в о и х т в е р д о т е л ь н ы х д и с к о в с е р и и Zeus н о к о -
п и т е л е м с и н т е р ф е й с о м S e r i a l А Т А ( S A T A ) . С о о б щ а е т с я , ч т о у с т р о й -
с т в о б у д е т п р о д е м о н с т р и р о в а н о н а в ы с т а в к е S ea-A ir-S pace Exposi-
tion, ч т о д а е т п р е д с т а в л е н и е о п о з и ц и о н и р о в а н и и н о в о г о д и с к а —
у с л о в и я с а г р е с с и в н ы м и в н е ш н и м и у с л о в и я м и . В н а с т о я щ е е в р е м я
л и н е й к а т в е р д о т е л ь н ы х д и с к о в Z e u s п р е д с т а в л е н а м о д е л я м и е м к о -
с т ь ю о т 2 д о 1 2 8 Г б ; в з а в и с и м о с т и о т м о д е л и у с т р о й с т в а и м е ю т
с к о р о с т ь п е р е д а ч и д а н н ы х 2 0 , 3 0 , 4 0 и л и 6 0 М
б / с
Н а к о п и т е л и с о о т в е т с т в у ю т т е м
ж е т р е б о в а н и я м п о к р е п л е н и ю ,
ч т о и о б ы ч н ы е н а к о п и т е л и н а ж е -
с т к и х м а г н и т н ы х д и с к а х О с н о в н а я
ц е л ь д и с к о в э т о й с е р и и — з а м е н а
( т а м , г д е э т о в о з м о ж н о и ц е л е с о -
о б р а з н о ) с т а н д а р т н ы х I D E / A T A -
н а к о л и т е л е й . Р е ш е н и я с е р и и о т -
л и ч а ю т с я п о н и ж е н н ы м э н е р г о п о -
т р е б л е н и е м , в ы с о к о й п л а т н о с т ь ю
з а п и с и и р я д о м р е а л и з о в а н н ы х
ф и р м е н н ы х т е х н о л о г и й у п р а в л е н и я с б о й н ы м и б л о к а м и . Н е и м е я п о д -
в и ж н ы х ч а с т е й , т а к и е д и с к и в ы г о д н о о т л и ч а ю т с я о т т р а д и ц и о н н ы х н о -
к о л и т е л е й , п о с к о л ь к у п р а к т и ч е с к и л и ш е н ы з а д е р ж е к п р и п о л у ч е н и и
д а н н ы х и н е и з д а ю т э л е к т р о м е х а н и ч е с к о г о ш у м а . У с т р о й с т в а , к а к о т -
м е ч а е т с я , в ы д е р ж и в а ю т н е о г р а н и ч е н н о е к о л и ч е с т в о ц и к л о в ч т е н и я ,
2 м л н . ц и к л о в з а п и с и и с п о с о б н ы х р а н и т ь д а н н ы е в т е ч е н и е 1 0 л е т .
S A T A - д и с к и Z e u s , к а к и U D M
A - в е р с и и н о с и т е л е й , д о с т у п н ы в
д в у х ф о р м - ф а к т о р а х — 2 . 5 и 3 . 5 д ю й м а , х о т я , в з а в и с и м о с т и о т
п о ж е л а н и й з а к а з ч и к а , р а з м е р ы д и с к о в м о г у т в а р ь и р о в а т ь с я .
И с т о ч н и к :
iXBT
Два в идиом
Я п о н с к а я к о м п а н и я
System Talks
п р е д л а г а е т в ы п о л н е н н ы е в
ф о р м а т е P C - c a r d Т у р е 2 а д а п т е р ы
SUG O I (S G C -X 2 U G ) , р е а л и -
з у ю щ и е и н т е р ф е й с ы G i g a b i t E t h e r n e t и 2 x U S B 2 . 0 . О г р а н и ч е н и й
п о о д н о в р е м е н н о м у и с п о л ь -
з о в а н и ю п о р т о в в л ю б ы х с о -
ч е т а н и я х н е т . В к а ч е с т в е и с -
т о ч н и к о в п и т а н и я к а ж д ы й и з
п о р т о в U S B с п о с о б е н о б е с -
п е ч и в а т ь т о к д о 2 0 0 0 м А . С о -
в м е с т и м о с т ь — О
С
W
i n d o w s
9 8 S E / M e / 2 0 0 0 / X P , р а з м е -
р ы
- 5 4 x 1 1 9 x 2 0 . 5 м м , в е с —
о к о л о 6 0 г , ц е н а — о к о л о $ 9 5 .
И с т о ч н и к :
3DNews
К о м п а н и я
ViewSonic
о б ъ я в и л о о в ы п у с к е с в е р х б ы с т р о г о ж и д -
к о к р и с т а л л и ч е с к о г о м о н и т о р а X trem e VX924, о б л а д а ю щ е г о в р е -
м е н е м о т к л и к а в с е г о в 4 м с .
Н о в и н к а и м е е т д и а г о н а л ь д и с п л е я д е в я т н а д ц а т ь д ю й м о в и п о д -
д е р ж и в а е т р а з р е ш е н и е 1 2 8 0 x 1 0 2 4 п и к с е л я ( S X G A ) . Я р к о с т ь с о -
с т а в л я е т 2 7 0 К д / м ’ , к о н т р а с т н о с т ь —
5 5 0 : 1 . У г л ы о б з о р а п о г о р и з о н т а л и
и в е р т и к а л и о д и н а к о в ы и р а в н ы 1 6 0 ° .
У с т р о й с т в о о б о р у д о в а н о а н а л о г о -
в ы м р а з ъ е м о м D - S u b и ц и ф р о в ы м
в и д е о и н т е р ф е й с о м D V I - D . Э н е р г о -
п о т р е б л е н и е н е п р е в ы ш а е т 3 5 В т .
З а я в л е н н ы й с р о к с л у ж б ы л а м п ы п о д -
с в е т к и — 4 0 0 0 0 ч а с о в .
М н о г о я з ы к о в о е э к р а н н о е м е н ю
н а с т р о е к O n V i e w п о з в о л я е т р е г у л и -
р о в а т ь г е о м е т р и ю и з о б р а ж е н и я , п о -
л о ж е н и е к а р т и н к и н а д и с п л е е , т е м -
п е р а т у р у ц в е т а , н а с т р а и в а т ь я р к о с т ь ,
" К И М
т р е б а
ЕКОНОМИТИ
нп КАРТРИДЖАХ!
Заправка та відновлення картриджів для
будь-яких типів офісної друкувальної техніки.
8 років досвіду та найвищі стандарти контролю якості.
Сумісні картриджі ТМ Summit Laser і ТМ Print Food,
Найактуальніша номенклатура та привабливі ціни,
економія до 40% гарантії
Витратні матеріали зі складу.
Прямі поставки від виробника.
Ексклюзивний дистриб 'ютор в Україні
ш
ТМ "Summit Laser"
(С Ш А )
( â
TM
"OCP
GmbH
(Н ім е ч ч и на )
Розширюємо дилерську мережу
К и їв : в ул .Ж е л я б о в я , 8 /4 ; (0 4 4 ) 4 59-65-15
в у л . Ж и л я н с ь к а , 3 0 /3 2 ; (0 44 ) 2 44-37-35
n w n .s in t.u a ; in fo @ s in t.u a
М е р е ж а и в іо р і и о н а н і ї х н е т р і в Т М " С Ш Т - М а й с т с р ” :
Вінниця (0432) 55-42-62, Горлівка (06242) 9-43-70; Дніпропетровськ (0562) 23-60-75: Донецьк
(062) 334-28-52; Запоріжжя (061) 224-43-21; Івано-Франківськ (0.342) 50-34-77. Іддічівськ (04868)
3-16-91; Кіровоград (0522) 24-33-29. Криви« Иг (0564) 92-28-63; Луганськ (0642) 42-03-05; Луцьк
(03322) 4-57-58; Миколаїв (0512) 35-21-17; Одеса (048) 777-16-85; О жксандрм (05235) 4-14-25,
Полтава (0532) 56-08-03, Севастополь (0692) 47-08-38; Северодонецьк (06452) 3-21-55:
Симферополь (0652) 27-44-31; Тернопіль (0352) 25-44-92: Хмельницький (0382) 70-28-21: Харків
(057) 717-66-44: 228-03-43 Херсон (0552) 53-15-19 Чернівці (0372) 58-52-36: Ялта (0654) 27-19-18
М О Й К О М П Ь Ю Т Е Р
предыдущая страница 7 Мой Компьютер 2005 13 читать онлайн следующая страница 9 Мой Компьютер 2005 13 читать онлайн Домой Выключить/включить текст