н и е м 2 4 - к о н т а к т н о г о р а з ъ е м а п и т а н и я с и с т е м н о й п л а т ы ( с п е -
ц и ф и к а ц и я A T X 1 2 V V 2 0 ) в м е с т о п р е ж н е г о 2 0 - к о н т а к т н о г о .
Д о п о л н и т е л ь н ы е к а н а л ы 5 и
1 2 В б ы л и н а п р а в л е н ы н а у в е -
л и ч е н и е в о з м о ж н о с т е й P C I
E x p r e s s п о п и т а н и ю в и д е о к а р т ,
к о т о р ы е м о г у т б ы т ь у с т а н о в л е н ы в с о о т в е т с т в у ю щ и й р а з ъ е м .
Н а
н е к о т о р ы х п л а т а х ,
н а т о т с л у ч о й , е с л и и с п о л ь з у е т с я
2 0 - к о н т а к т н ы й б л о к п и т а н и я , у с т а н а в л и в а е т с я д о п о л н и т е л ь -
н ы й с т а н д а р т н ы й ч е т ь г о е х к о н т а к т н ы й р а з ъ е м , а н а л о г и ч н ы й т о -
т о р ы м у в е л и ч е н и е м , л а т е н т н о с т и к э ш - п а м я т и L 2 п о с л е у в е л и ч е -
н и я е е о б ъ е м а .
3D M ark03 п о з и т и в н о о т к л и к н у л с я н о у в е л и ч е н и е к э ш а
(диа-
грамма
2 ) . С р а з у б р о с а е т с я в г л а з а п р е и м у щ е с т в о м о д е л и
ДИАГРАММА 2
3D M o*03
■ 3DMork03 Score
CPU Score
Горячее железо
м у , ч т о и с п о л ь з у е т с я д л я п о д к л ю ч е н и я п и т а н и я к о п т и ч е с к и м
п о и в о д а м и т . п . Н о т а к и е р а з ъ е м ы у с т а н а в л и в а ю т д а л е к о н е
в с е г д а . П о э т о м у п е р е д п р и о б р е т е н и е м а н а л о г и ч н о й п л а т ф о р -
м ы ( о с о б е н н о в с л у ч а е и с п о л ь з о в а н и я і о р ' о в ь і х в и д е о к а р т ) в о
и з б е ж а н и е в о з м о ж н ы х п р о б л е м с о с т а б и л ь н о с т ь ю р а б о т ы н е -
л и ш н и м б у д е т о б з а в е с т и с ь с о о т в е т с т в у ю щ и м б л о к о м п и т а н и я
с 2 4 - к о н т а к т н ы м А Т Х - р а з ъ е м о м и л и ж е , к а к м и н и м у м , п е р е -
х о д н и к о м д л я р а з ъ е м а 2
0 2
4
( в с л у ч а е к а ч е с т в е н н о г о Б П ) .
В о в р е м я « р а з б о р о в » п о л у ч е н н ы х р е з у л ь т а т о в б у д е м а к ц е н -
т и р о в а т ь в н и м а н и е н а д о с т и ж е н и я х п р о ц е с с о р о в 5 3 0 и 6 3 0 ,
п о к а з а т е л и д р у г и х у ч а с т н и к о в в р а м к а х д а н н о г о т е с т и р о в а н и я
и м е ю т ч и с т о а к а д е м и ч е с к и й и н т е р е с . Н а п р и м е р , ф а к т б е з у с -
л о в н о г о л и д е р с т в а Р е п И и т 4 4 1 3 0 М Г ц в о в с е х б е з и с к л ю ч е -
н и я т е с т а х н е в ы з ы в а л с о м н е н и й е щ е д о н а ч а л а т е с т и р о в а н и я .
П о п у л я р н ы й т е с т о в ы й п а к е т Р С М а гк 0 4 с и г н а л и з и р у е т о н е -
б о л ь ш о м в л и я н и и у в е л и ч е н н о й к э ш - п а м я т и н а п р о и з в о д и т е л ь -
н о с т ь , к о т о р а я н а х о д и т с я в п р е д е л а х п о г р е ш н о с т и и з м е р е н и й
(диаграмма 1)
Е с л и п о с м о т р е т ь н а п о д р о б н ы е р е з у л ь т а т ы э т о -
ДИАГРАММА 1
Pentium 4 530 (3.0 ГГц)
Pentium 4 530 (3.0 ГГц)
Pentium 4 660 (3.6 ГГц)
Pentium4 3930 МГц
1019
iPrescott)
т
я
н
я
Pentium 4 4130 МГц
(Prescott 2М )
I
2000
4000
11774
8000
10000
12000
6 6 0 ( 3 . 6 Г Г ц ) д а ж е п е р е д р а з о г н а н н ы м д о 3 9 3 0 М Г ц п р о ц е с -
с о р о м п я т и с о т о й с е р и и
(диаграмма 3).
Р а с к л а д в и г р о в ы х т е с -
т а х о т р а ж е н в
таблице 3.
ДИАГРАММА 3
ЗЬМагІгОЗ, CPU Test
Pentium 4 530 (3.0 ГГц)
Pentium 4 630 (3.0 ГГц)
■ CPU Test 1, кадров/c
CPU Test 2, кадров/с
14,90____________________________________
*С М агк04
Pentium 4 530 (3.0 ГГц)
Pentium 4 630 (3.0 ГГц)
Pentium 4 660 (3 6 ГГц)
Pentium4 3930 МГц
(Prescott)
І
Pentium 4 4 130 МГц
(Prescott 2М)
і
Pentium 4 660 (3.6 ГГц)
■ PCMorkOA Score
CPU Score
Memory Score
W
PentiunU 3930 МГц
17,8
4762
! 115,6
Я
4803
4617
Pentium 4 4130 МГц
20,1
■ 4860
0
20
40
60
80
100
120
140
5658
ТАБЛИЦА 3
4662
Pentium 4 530
Pentium 4 630
Pertium 4 660
Pentium 4 3930
Pentium 4 4130
6101
(3.0 ГГц)
(30 ГГц)
(36 ГГц)
МГц (Prescot )
МГц (Prescot 2M)
GTI Wing о! Fury кадров/с
2675
287 8
3194
302 2
3423
GT2 Battle о! Proxycon, кадров/с
806
80.8
825
825
83.6
6411
GT3 - Trol s loir кадров/с
637
655
669
675
68.5
GT4 - Mother Nature кадров/с
716
73
751
73.7
764
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Т А Б Л И Ц А 1
Pentium 4 530
(ЗОПц)
Pentium 4 630
(ЗО Гц)
Pentium 4 660
(36 Гц)
Pentium 4 3930
МГц Prescott)
Pentium 4 4130
МГц (Prescott 2M)
Fie Compression.Mö /с
46
45
54
59
61
File Епсгур1юг;,м6 /с
57 4
567
69
74 3
783
File Decompressior.,M6 /с
37
37
439
47 8
499
Image Processing,
МПмксепей/с
153
156
184
198
207
Virus Sconnmg,M6 /с
27474
3084.8
35999
32895
41075
Grammar Check, Кб /с
23
22
25
3
29
File Decryption.Мб /с
871
872
1046
1132
1188
Audio Conversion Кб /с
2378 9
2374.4
28417
3086.6
32333
Web Page Rendering,
страниц/с
56
57
68
7
7 7
WMV Video Compression
кодрсв/с
541
537
632
687
706
DivX Video Compression,
! кадров/с___ ^
_____
664
676
783
815
879
ТАБЛИЦА 2
Pentium 4 530
Pentium A 630
(ЗО Гц)
(3.0 ГГц)
Raw Block Reod
8M6
41879
45286
Row Block Reod 4 M6
45107
53869
Row Block Reod - 192 K6
237269
23792 0
s
Row Block Reod 4 K6
403612
403896
Row Block Wrle - 8M6
3814 7
38145
Row Block Write 4 M6
38174
38179
Raw Block Write - 192 K6
102702
102714
Raw Block Write - 4 K6
102923
102931
Raw Block Copy - 8M6
1499 6
15527
Row Block Copy - 4 M6
15421
19734
Row Block Copy - 192 K6
80153
9056 9
Row Block Copy • 4 K6
102863
102857
Random Access
8M6
35276
3491 2
Random Access - 4 M6
35023
34604
Rcndom Access 592 K6
57372
5594 0
Random Access 4 K6
10254 9
10254 7
Р е з у л ь т а т ы
З О М огк05 п р и м е р н о а н а л о г и ч н ы п р е д ы д у щ и м
(диаграмма 4),
н о п р е и м у щ е с т в а о б н о в л е н н о г о я д р а н е т а к
ДИАГРАММА 4
г о т е с т а
(таблица 1
) , т о с у щ е с т в е н н ы м о т л и ч и е м м о ж н о н а з в а т ь
1 2 %
- н о е в о з р а с т а н и е с к о р о с т и п р о в е р к и с и с т е м ы н а з а г а ж е н -
н о с т ь в и р у с а м и ( V i r u s S c a n n i n g ) . Н а л и ч и е X D - б и т а к э т о м у
от-
н о ш е н и я н и к а к о г о н е и м е е т ( о н б ы л о т к л ю ч е н и з - з а с л о ж н о -
с т е й , о п и с а н и е к о т о р ы х ч и т а й -
•3DMoi*05
Pentium 4 530 (3.0 ГГц) :
Pentium 4 630 (3.0 ГГц) <
Pentium 4 660 (3.6 ГГц) ,
Pentium4 3930 МГц
(Prescott)
Pentium 4 4130 МГц
(Prescott 2M)
ТАБЛИЦА 4
■ 3D/VWW 5 Score
CPU Test
5076
I 5026
506P
I 5048
П Н В 9 132
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
т е в м а т е р и а л е В л а д и м и р а С и -
р о т ы ) , э т о р е а к ц и я н а у в е л и ч е -
н и е к э ш - п а м я т и . П р и э т о м , е с -
л и п о с м о т р е т ь н а р е з у л ь т а т ы
п о д т е с т а п а м я т и
(таблица 2),
т о м о ж н о у в и д е т ь , ч т о с к о р о с т ь
ч т е н и я и з п а м я т и н е с к о л ь к о в о з -
р о с л а ( р а в н о к а к и с к о р о с т ь
к о п и р о в а н и я ) , с к о р о с т ь з а п и -
с и н а х о д и т с я н а т о м ж е у р о в -
н е , а в о т с к о р о с т ь п р о и з в о л ь -
н о г о
д о с т у п а
у м е н ь ш и л а с ь .
О ч е в и д н о , э т о с в я з а н о с н е к о -
Pentium 4 530
Pentium 4 630
Pentium 4 660
Pentium 4 3930
Pertium 4 4130
(3.0 Ги)
|ЗЯГГі4
(3 6 ГГц) МГц (Prescot )
МГц (Prescot 2М)
GTI - Return to Proxycon. кадров/с 2Z3
22.5
23.2
23 3
237
GT2 FreFlyForest, кадров/с
137
137
13.9
139
M l
GT3 - Canyon FkgH кадров/с
245
24.4
25 1
25 3
25 9
у б е д и т е л ь н ы . Д а н н ы е в
таблице 4
п о к а з ы в а ю т , ч т о н ы н е ш -
н я я п л а т ф о р м а е щ е н е д о с т и г л а у р о в н я , к о г д а и г р ы с в ы с о -
к о й д е т а л и з а ц и е й , п р е д л а г а е м о й в э т о м т е с т е , б у д у т р а б о -
т а т ь с и г р а б е л ь н о й ч а с т о т о й с м е н ы к а д р о в . Н у , а
диаграм-
ма 5
в о ч е р е д н о й р а з д е м о н с т р и р у е т в а ж н о с т ь р а з в и т и я в и -
д е о п о д с и с т е м ы и н е в ы с о к у ю с о с т о я т е л ь н о с т ь ц е н т р а л ь н о г о
п р о ц е с с о р а п р и с а м о с т о я т е л ь н о й р а б о т е с З И - г р а ф и к о й .
Н а
1 1 % у в е л и ч и л а с ь с к о р о с т ь в и г р у ш к е
О и акеЗ п о с л е
у в е л и ч е н и я к э ш - п а м я т и
(диаграмма 6).
К а з а л о с ь б ы , к у д а у ж е
б о л ь ш е и к о м у э т о н у ж н о © ?
№ 13/340 28 марта-04 апреля 2005
предыдущая страница 20 Мой Компьютер 2005 13 читать онлайн следующая страница 22 Мой Компьютер 2005 13 читать онлайн Домой Выключить/включить текст