Рідкокристалічний монітор
Samsung SyncMaster 720В/Т -
Нова
серія
рідкокристалічних
моніторів
Затвипд
БупсМавІег
720ВЯ
вирізняється цілою низкою революційних вдосконалень,
які надають новому
монітору надзвичайні властивості та випереджають час.
<ЗЬ
- У н ік а л ь н а к о н т р а с т н іс т ь т а ч іт к іс т ь з о б р а ж е н н я (1 0 0 0 :1 )
М а д о С о п іг а й
4 %
M agicBright2
■5 р е ж и м ів я с к р а в о с т і з а б е з п е ч а т ь ін д и в ід у а л ь н и й р е -
ж и м д л я к о ж н о ї з а д а ч і
М азсТипе"
- У п р а в л ін н я ф у н к ц ія м и м о н іт о р а з а д о п о м о г о ю м и ш і т а
с п е ц іа л ь н о г о п р о г р а м н о г о з а б е з п е ч е н н я б е з в и к о р и с т а й -
ма$с5рені - В и с о к а ш в и д к іс т ь р е а к ц ії Т П Г п а н е л і є ід е а л ь н о ю д л я
н я к н о п о к п а н е л і
в ід е о , а н ім а ц ії т а к о м п ’ю т е р н и х іг о р
ма^сСоїог
р
- Н а с и ч е н і п р и р о д н і к о л ь о р и . Н а с т р о й к а к о л ь о р ів з а д о п о -
м о г о ю с п е ц іа л ь н о г о п р о г р а м н о г о з а б е з п е ч е н н я р о б и т ь
ц е й м о н іт о р ід е а л ь н и м д л я м у л ь т и м е д іа , ін т е р н е т у т а
п е р е г л я д у ОХ/Р
( І )
M agicStand
Серія моніторів Эатвипд вупсМавіег 720В/Т
створена спеціально для справжніх лідерів, які дивляться у майбутнє!
Алгрі
(0482)379706,379707
Рома
(061)2209622,2209621,2209615
ІУІТІ
(044)4583434
Прексим-Д
(048)7772277,7772266
Фокстрот ІТ
(044) 2477037 (опт), 2359172 (роздр)
ДатаЛкжс
(044)2496303
Інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном Інфо-служби
Самсунг Електронікс: 8-800-5020000 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні)
www.samsung.ua
- К о м ф о р т н а е р г о н о м ік а . Г н у ч к а п ід с т а в к а з і з м ін н и м к у -
т о м , м о ж л и в іс т ь о б е р т а н н я д и с п л е ю н а в к о л о о с і
следующая страница 2 Мой Компьютер 2005 13 читать онлайн Домой Выключить/включить текст