змінні. Це дуже часто буває важливим.
Тут буде досить цікаве поле Output Ex-
pression — формат виводу результатів
консольної
програми,
наприклад,
компілятора.
Нехай компілятор виводить наступне:
F i l e l . p a s ( 1 0 , l ) e r r o r 2 6 6 — b e -
g i n e x p e c t e d .
Тоді можемо написати $
[ F ile n a m e ] \
( $ [L in e N u m b e r ] , $ [ C o lN u m b e r ]
\ в ряд-
ку Output Expression, і тепер, натиснув-
ши на відповідний рядок у консолі Syn,
зразу перейдемо на необхідний рядок
програми.
Вмонтована в редактор консоль ме-
не не раз радувала. Зокрема, вона не
закриється, поки я їй того не скажу ©.
Вона проста в використанні і часто ря-
тує багато нервів. Поки, буває, знайдеш
файл своєї програми для запуску, а тут,
натиснув на кнопку проекту — і вона
вже працює.
to rvn a n d lin e : D:\P r o g s \J o llyRoger\ F i r s t \ F i r s t . exe
V o rk in g d iie e to ty : D: \P ro g s \ J 0 L L Y R --i\F ir*t
C u rre n t d ir e c to r y : D :V p ro g s \J o lly R o g e r\F irs t
In p u t a number fo r c a lc a la tln g fa c t o r ia l:
1000
In v a lid n u b e i. I t m ust be between 0 an
12
. P le a s e ,try *<•«i •>
10
10
! * 1628000
Для прикладу покажу, як я перевіряв
програму обчислення факторіалу в кон-
солі Syn.
Syn Text Editor зсередпніі
Програма має інтуїтивно зрозумілий
інтерфейс та як я вже казав, широкі
можливості для налаштування. Тут мож-
на змінити майже все! Від кнопок на па-
нелях і меню до відображення коду!
Установки
Надзвичайною різноманітністю на-
лаштувань багатий цей редактор. Це і
асоціація редактора з файлами різних
розширень, і установки вигляду відоб-
раження консолі, власне коду, та най-
головнішого — синтаксису та клавіш
швидкого доступу.
Не можу сказати, що цього ніде не-
ма, але кожен редактор, як і цей, має
свої особливості у цьому плані. Тут мож-
на налаштувати все, що душа бажає.
Слід зауважити, що но панелі інстру-
ментів Edit, є кнопка, що додає блок ко-
ментарю. Так от, він має бути налаш-
тований самим користувачем саме в цьо-
му блоці налаштувань. Тоді незалежно
від того, який тип файлу ви редагуєте,
редактор сам вставить необхідний блок.
Також можна встановити й режим
підсвічування за замовчуванням. Тут же
для кожної мови можна додати файл для
автозавершення команди. Я
довгенько
покопався, поки його знайшов.
Окремо слід зозначити формат фай-
лу. Він зазвичай має розширення . dci
і формат, повністю однаковий з файлом
Delphi32 dci, який для цих же потреб ви-
користовує Делфі. Таким чином, дельфіня-
там та користувачам продукції компанії
Борланд буде легше, бо їм достатньо
вказати шлях до файлів. Для Delphi та
CBuilder ці файли відповідно лежать у
Delphi7/bin/Delphi32.dci, у CBuilder5/
bin/bcb.dci (для CBuilder5 та Delphi7).
Для інших мов можна дістати файли з
Інтернету, або ж написати самому, крім
того, можна дописати й свої команди
до цих файлів (всього їх 8 для різних
мов). Структура досить проста. Ось так
виглядає один із варіантів оголошення
масиву:
[ a r r a y d I a r r a y d e c l a r a t i o n
( v a r ) I B o r l a n d . E d i t O p t io n s P a s c a l]
a r r a y [ 0 .
. I ] o f ;
Тепер, коли при редагуванні
‘ . p a s -
файлу ви введете
a r r a y d
і натиснете
c t r l + J
(а саме така комбінація клавіш
за замовчуванням, хоча я більше звик
до Ctrl+Space), то отримаєте готову дек-
ларацію
масиву.
Крім
того,
цю
комбінацію можна натиснути й просто
так, тоді отримаємо список усіх можли-
вих автозавершень.
Ще одно цікавинка на додачу: в Syn
є два типи відображення HTML. Ці два
типи
підсвічування
називаються
відповідно HTML та Multi HTML. Ос-
танній буде підсвічувати всередині ко-
ду сторінки вставлені програми на Ja-
va, Perl PHP тощо. Для того щоб зро-
бити підсвічування Multi HTML за замов-
чуванням, необхідно просто в
P re fe r-
ences>Editor>Syntaxhighlight>HTML на
вкладці Highlight стерти усі типи файлів.
Але внаслідок структури редактора це
поле
не можна
залишати
пустим,
оскільки цей тип підсвічування в такому
випадку буде використовуватись за за-
мовчуванням для всіх файлів, що мають
невідоме розширення.
Нехай ви хочете писати свій код не
у ДОСівському компіляторі, наприклад
Turbo Pascal, а в тому ж Delphi. Тоді
ДОСівський компілятор видасть вам ку-
пу крякозябрів замість кирилиці. Для
уникнення таких проблем в Syn можна
змінити кодування на ДОСівське за до-
помогою команди Format>Encoding. І
все — проблема з кодуванням зникла!
Додам лише, що в Syn можна взаємно
перекодовувати текст в 9 різних коду-
ваннях. А якщо файл ще писали й під
іншою ОС, то проблема з переносами
рядків, зазвичай, вам гарантована.
Справа в тому, що в Windows символ
переносу на новий рядок складається
з об'єднання двох з шістнадцятковими
кодами
1 0 і 1 3 (c r + l f ),
що нашою мо-
вою означає переведення каретки (CR)
та перенос на новий рядок (ЕЕ). В Еіпих
використовується лише ЕР
, а для МасОз
справедливим буде СР Отже, тепер при
переносі на іншу ОС ваших програм
нічого боятись вам.
Ну не любить ваш виклсдач/началь-
ник/ще хтось дивитися на купу коду, еле-
менти якого зливаються в монотонну ка-
шу ©. Що ж, у цьому редакторі можли-
ве експортування коду в три наглядні
формати : RTF, HTML, та дуже необхідний
в наукових роботах ТеХ. Щодо форма-
ту PDF, то його можна зробити за до-
помогою додаткової програми, що кон-
вертуватиме HTML в PDF. Программа
ця зветься HTMLDOC, а знайти її мож-
на на
http://w w w .easysw .com /htm ldoc.
Неір!!!
Файл довідки доведеться викачувати
окремо. Чесно кажучи, не знаю, навіщо
там аж три з лишком метри. Почитав-
ши його, знайшов для себе багато ціка-
вого, однак не знаю, навіщо 50 сторінок
ліцензій, кредитів, адрес розробників та
номенклатури. Зате там досить багато
важливих та необхідних у роботі речей,
таких як FAQ, список помилок та ме-
тодів їх розв'язку, прикладів, таблиці ре-
гулярних виразів, є навіть розділ «Trips
and Ticks» (трюки та поради). Для роз-
робників програмного забезпечення бу-
де досить цікавим розділ Windows-
повідомлень самого редактора? Там опи-
сані повідомлення, які можна надіслати
редактору зі своєї програми, для вико-
нання ним тієї чи іншої дії, а їх там не-
мало ©.
Тонні на підтримка
Розробники цього редактора, як на
мене, потрудились на славу. На їх сайті
вже давно лежить інформація про вихід
третьої версії, однак я до сих пір її не
дочекався: останньою версією є Syn
Edit 2.1.0.46. Але вона до цього часу чу-
дово справляється зі своїми обов'язка-
ми. В «тоненькому» HELP'i можна знай-
ти богато додаткової інформації. А те-
пер скажу, де все воно лежить:
v'
— офіційний
сайт Syn
syn/synman-2.1.0.41.zip — остання версія
файлу довідки. Та, що на 168 сторінок ©
Зроби редактор своїми руками ©
Наступні адреси дуже допоможуть при
проектуванні свого редактора:
S SynEdit — перший і найголовніший
набір компонентів (http://synedit.sourceforge.
net)
'S ToolBar2000 —
h ttp://w w w .jrsoftw are.
org
■s Jedi Code Library —
http://www.delphi-
jedi.org/JedhCODELIBJCL.
Цей набір ком-
понентів замінить усі можливі та немож-
ливі ©.Однак ними не слід зловжива-
ти — дуже там багато всілякого непо-
требу.
На цій оптимістичній ноті хочу й
закінчити дану статтю. Удачі всім, і не-
хай не буде батів у ваших програмах.
предыдущая страница 33 Мой Компьютер 2005 12 читать онлайн следующая страница 35 Мой Компьютер 2005 12 читать онлайн Домой Выключить/включить текст