L
Дорослий
Syn для молодого програміста
г
Jolly Roger
На сторінках ж урналу вже публікувалися матеріали про H T M L -
редактори. Однак зі свого досвіду знаю, ідо останні потрібні не лиш е
д ля написання
web-сторінок.
Одним із редакторів для
мов
програмування
Є SynEdit.
В
ам ніколи не
д о в о д и л о с ь
чекати
відкриття вашого проекту по дві хви-
лини, і все для того, щоб зробити
певні косметичні поправки? А що
ви робитимете, коли вам необхідно
скомпілювати ваш код кількома компіля-
торами, перевірити працездатність про-
грами, порівняти їх розміри та швид-
кодію, при цьому створивши за допомо-
гою, наприклад NSIS, свою інсталяху то
протестувати ще й її, підготувавши за-
разом звіт в .RTF- чи .ТеХ-форматі? Не-
вже запускатимете по черзі кожне з се-
редовищ розробки аби виконати не-
обхідні операції?
З
цієї ситуації існує два виходи. Пер-
ший: створити .bat-файл, в якому бу-
дуть визначені команди запуску та
компіляції вихідних кодів. Але при тако-
му варіанті розв'язання проблеми не
можна проробити все в автоматизова-
ному режимі.
Інша справа — коли маєш текстовий
редактор з купою різноманітних функцій
для програмування, починаючи з підсвічу-
вання синтаксису і до перекодування та
виконання власних скриптів, який, до то-
го ж, може власноруч запускати компіля-
тори, броузери, та DOS-програми (ре-
зультати роботи останніх можуть виво-
дитись безпосередньо у вікні редакто-
ра) в заданому порядку та з заданими
параметрами.
Чесно кажучи, Syn Text Editor, як і
більшість проектів з SourceForge.net ду-
же приємно здивував мене простим та
зрозумілим інтерфейсом, гнучкими мож-
ливостями налаштування та збережен-
ня установок у .bat-файлах та файлах
даних реєстру, підтримкою понад 40 мов
програмування та режимом Active Script-
ing з підтримкою VBScript, JavaScript,
Perl та Pyton.
.. Однак я вже трішечки
забіг наперед.
Домашня сторінка проекту теж не
могла не радувати: тут розказані ос-
новні переваги Syn, про які далі де-
тальніше, недоліки (найважливіший — не
підтримується Unicode, також немає те-
лефону служби підтримки ©), сторінка
закачки з мануалом англійською мовою
в форматі PDF на 168 (!) сторінок, та
багато цікавої інформації.
Ik. Вхід до куточка маніяка
РІаспрсівді основним елементом про-
грами є SynEdit — кросплатформенний
вільно поширюваний компонент для Bor-
land Delphi, Kylix, та CBuilder, але його ус-
тановка для перших двох викликає досить
багато труднощів. Зате на CBuilder'i він
зараз у мене працює досить стабільно. В
принципі — це готовий редактор з підсвічу-
ванням синтаксису, який можна просто ки-
нути на форму та радіти тому, що ти на-
писав, наприклад, HTML-редактор ©. Крім
того, існує можливість зміни існуючої та
створення своєї схеми підсвічування.
Також у HELP'i є інформація для
написання власних програм, що мо-
жуть надсилати команди цьому ре-
дактору.
Ж Вихід із куточка маніяка
У цій статті я намагатимусь стисло
викласти основні особливості Syn Text
Editor А почну з таких:
■S
підсвічування синтаксису понад 40
різних мов програмування;
•S нескінченна кількість відмін та по-
вторів при редагуванні коду;
•S підсвічування меж структурного еле-
мента (зручно, якщо у тега є багато ат-
рибутів) та поточного рядка;
■S
перевірка синтаксису;
■S
потужний пошук, в тому числі і по
файлах, інкрементний пошук (а-ля Mozil-
la ©), підтримка регулярних виразів;
■S
автозавершення (як у Delphi);
•S автокорекція;
•S закладки, маркери та інша мішу-
ра;
■S
доступ до файлів по FTP;
■S
автоперевірка символів переносу
рядка;
■S
можливість створення макросів.
Крім цього є ще близько 25 переваг
даного продукту. Syn може запускати
консольні програми та отримувати ре-
зультати їх роботи, містить власну вбу-
довану консоль, що підтримує команди
DOS, Oracle, SQL тощо, має можливість
створення власних скриптів та інстру-
ментів, повністю переозначувані клавіші
швидкого набору, підтримку шаблонів,
створення окремих проектів з власними
інструментами, скриптами, змінними се-
редовища, можливість перекодування
вихідного файлу (підтримуються Win-1251,
KOI8-R, ISO’8859, DOS, Мас тощо).
Покопавшись у папці, в яку був вста-
новлений Syn, я знайшов багато корис-
них скриптів (каталог syn/scripts), окре-
мих інструментів пошуку (syn/asgrep.exe),
консоль (каталог syn/SynExec.exe), про-
граму, що кидає себе в SystemTray, з
якої можна звертатись до $уп. Також є
папкаТооЬ, яка містить експорт команд
з профілю для певної мови до проекту.
Проекти мають розширення *.вур
та внутрішню структуру INI-файла. Од-
нак його можна правити як INI-файл, і
як власне проект. Для цього в редакторі
існує аж дві стандартні панелі: Main та
Project, в кожній з яких є кнопка для
відкриття файлу. Меню Project саме по
собі невелике, але при відкритті проек-
ту збоку з'являється додаткова панель,
в якій містяться всі файли проекту, а та-
кож набір інструментів вашого проекту.
В його установках можна задати пара-
метри консолі, що додаватимуться для
кожного
файлу
проекту
при
його
компіляції.
Compile, Build, Run
Ці слова відомі кожному програмісту.
Тепер все це можна зробити однією
клавішею, ще й для кількох компіляторів.
Просто натисніть F9, і ви побачите ме-
ню файлів запуску.
Тут можна використовувати багато
профілів, зокрема для різних компіля-
торів, та нескінченну кількість команд
для кожного профілю. Ці ж установки
можна виконувати для інструментів та
установок кожного з проектів. До того
ж, можна вручну встановити парамет-
ри запуску. З вікна параметрів запуску
можна також переглянути всі системні
12/339
21
марта-
28
марта
2005
предыдущая страница 32 Мой Компьютер 2005 12 читать онлайн следующая страница 34 Мой Компьютер 2005 12 читать онлайн Домой Выключить/включить текст