1 0 S
/\Д /
Базис
и
его
на|строОка
I
5.
режим Bus-M aster
окопа «
Slot Power
З н а ч е н и я
Auto, Light, Normal, Heavy,
Heavier.
S l o t P o w e r , и л и у р о в е н ь
МОЩНОСТИ в
P E G - с л о т е . P C I E x p r e s s г р а ф и ч е с к и е к о р -
т ы — э т о п р о с т о
п о ж и р а т е л и э н е р г и и .
М
о ж н о в с т р е т и т ь и н ф о р м о ц и ю о п о т р е б -
л я е м ы х и м и 1 0 0 и б о л е е в о т т о х . В о з м о ж -
н о , н о п р о ш и в о е т с я н е к о т о р о я о н а л о г и я с
A G P , а д а л е е п о д о б н ы е р о з м ы ш л е н и я и
д е й с т в и я . И м е ю т с я в в и д у д е й с т в и я с Р V a l -
u e и N V o l u e . Н о р е ч ь и д е т с о в с е м о д р у -
г о м , п о с к о л ь к у н е д л я о п т и м и з а ц и и м о щ -
н о с т и с и г н а л о в п р е д н а з н а ч е н а д о н н а я
ф у н к ц и я . П р е д п о л а г а е т с я у п р а в л е н и е м о щ -
н о с т ь ю п о д а в а е м о г о в с л о т п и т а н и я . О
с -
н о в н а я ч а с т ь п о т р е б л е н и я п р и х о д и т с я н а
+ 1 2 В , и с о г л а с н о н о в о м у ф о р м - ф о к т о р у
п и т а н и я В Т Х , к с л о т у п о д в о д и т с я д о п о л н и -
т е л ь н а я ш и н о + 1 2 В ( 6 А ) . С к о р е е в с е г о ,
н е р е г у л и р о в а н и ю + 1 2 В п о с в я щ е н о э т а
о п ц и я .
В с л о т п о д о е т с я т а к ж е + 3 . 3 В и
+ 3 . 3 V o u x ( a u x i l i a r y — в с п о м о г а т е л ь н ы й ,
д о п о л н и т е л ь н ы й ) . В о з м о ж н о , ч т о ф у н к ц и я
с в я з а н о с у к о з а н н ы м д о п о л н и т е л ь н ы м п и -
т а н и е м , т е м б о л е е ч т о + 3 . 3 В и с п о л ь з у -
е т с я д л я ц и ф р о в о й ч а с т и о д а п т е р о , в т о м
ч и с л е и д л я
п и т а н и я м о д у л е й п о м я т и .
В
л ю б о м с л у ч а е , н е к о т о р о е п о в ы ш е н и е м о щ -
н о с т и п и т а н и я п р е д н а з н а ч е н о д л я п о в ы -
ш е н и я с т а б и л ь н о с т и
р о б о т ы э л е м е н т о в
г р а ф и ч е с к о г о о д а п т е р о . Н а л и ч и е н е с к о л ь -
к и х з н о ч е н и й п о з в о л я е т б о л е е - м е н е е п л о в -
н о п о д о й т и к ж е л а е м о й с т а б и л и з а ц и и . Н о
в с е - т а к и в о п р о с , с к а к и м к о н к р е т н о п и -
т а н и е м ( п и т а н и я м и ? ) с в я з о н а о п ц и я , о с т а -
е т с я о т к р ы т ы м . Е д и н с т в е н н а я « з а ц е п к а » в
д о к у м е н т а ц и и I n t e l — э т о б и т ы 2 4 : 2 2 ( R O )
р е г и с т р о
Power M anagem ent Capabilities
х о б а М С Н , к о т о р ы е н а з ы в а ю т с я A u x ilia ry
C urrent и и м е ю т з н о ч е н и е О О О Ь . К о м м е н -
т а р и й к э т и м б и т о м ( H a r d w i r e d t o 0 t o i n -
d i c a t e t h a t t h e r e a r e no 3.3 V a u x a u x i l i o r y
c u r r e n t r e q u i r e m e n t s ) н е о ч е н ь п о м о г а е т
п р о д в и н у т ь с я в р е ш е н и и п р о б л е м ы .
Maximum Payload Size
Н а з в о н и в д а н н о й о п ц и и м о ж н о п е -
р е в е с т и к а к « м о к с и м а л ь н ы й р а з м е р п а -
*
Виталий ЯКУСЕВІ/ІЧ
Продолжение, начало см. в M K, Ne 2 6 -3 8 , 4 0 -4 3 , 46, 50^-52 (14 5-1 57, 159-162,
165, 169-171), 1 (172), 4 (175), 6 - 7 (177-178), 1 2 -1 3 (1 8 3 -1 8 4 ), 1 7 -1 8 (1 8 8 -1 8 9 ),
23(194), 27(198), 30(201), 33(204), 35(206), 40(211), 42(213), 44(215), 47(218), 50
(221), 1 -2 (2 2 4 -2 2 5 ), 5(228), 7(230), 9(232), 11(234), 14(237), 15 (238), 20 (243), 21
(244), 26 (249), 2 7 (250), 28 (251), 3 7 (260), 38 (261), 4 2 (267), 46 (269), 4 7 (270), 50
(273), 2 (277), 3 (278), 7(282), 10(285), 15(290), 21(296), 23(298), 27(302), 30 (305), 33
(308), 38(313), 39(314), 43(318), 46(321), 1 -2 (3 2 8 -3 2 9 ), 3(330), 4(331), 5(332), 9(336)
к е т о , н е с у щ е г о п о л е з н у ю и н ф о р м а ц и ю » .
Э т а о п ц и я б ы л о п р е д л о ж е н а
к о м п а н и -
е й M S I
н о с и с т е м н о й
п л о т е 9 2 5 Х N e c
P l o t i n u m , о д н о м
и з п е р в ы х
п р о д у к т о в ,
в ы п у щ е н н ы х к м о м е н т у п р е з е н т а ц и и ( 2 1
и ю н я 2 0 0 4 г . ) к о р п о р а ц и е й I n t e l н о в ы х
ч и п с е т о в . З н а ч е н и я о п ц и и ( в б о й т о х ) и м е -
л и
в и д :
1 2 8 ,
2 5 6 ,
5 1 2 ,
1 0 2 4 ,
2 0 4 8 ,
4 0 9 6 . Н о в т о ж е в р е м я B I O S S e t u p с и с -
т е м н ы х п л а т д р у г и х п р о и з в о д и т е л е й ( н а -
п р и м е р ,
п л о т ы
A b i t A A 8 - D u r a M
A X н а
т о м ж е ч и п с е т е i 9 2 5 X ) т а к о й ж е ( и л и а н а -
л о г и ч н о й ) о п ц и и н е с о д е р ж а л .
В ч е м б ы л а п р и ч и н а т а к и х д е й с т в и й
р а з н ы х
п р о и з в о д и т е л е й ?
П о п р о б у е м
п р о я с н и т ь э т у с и т у а ц и ю н а п р и м е р е ч и п -
с е т о i 9 1 5 P , п о с у т и а н а л о г и ч н о г о ч и п -
с е т у I 9 2 5 X
в
о т н о ш е н и и
г р а ф
и ч е с к о й
ш и н ы
P C I
E x p r e s s х 1 6 .
А д р е с н о е
п р о -
с т р а н с т в о р е г и с т р о в м о с т а H o s t — P C I
E x p r e s s х о б о в М
С Н ( M
e m
o r y C o n t r o l l e r
H u b )
у к а з о н н ы х
ч и п с е т о в
с о д е р ж и т
1 6 - б и т н ы й р е г и с т р
Device C o ntrol ( A 8 h ) ,
б и т ы 7 : 5 к о т о р о г о т а к и н а з ы в а ю т с я —
M ax P ayloa d Size. Н у л е в о е с о с т о я н и е
э т и х т р е х б и т о в , у с т а н а в л и в а е м о е п о
у м о л ч о н и ю ,
с о о т в е т с т в у е т м а к с и м а л ь -
н о м у р а з м е р у п о к е т а в
1 2 8 б о й т . Э т о
о з н а ч а е т , ч т о б о л ь ш и н с т в о п р о и з в о д и -
т е л е й р е ш и л и « н е т р о г а т ь » э т и б и т ы , с о -
х р а н и в п р о г р а м м и р у е м о е з н а ч е н и е п о
у м о л ч а н и ю ,
и
н е
в в е л и
с о о т в е т с т в у ю -
щ у ю о п ц и ю . П р и ч и н а п о н я т н о . С т а б и л ь -
н о с т ь р о б о т ы п е р в ы х о б р а з ц о в п л а т н а
н о в ы х ч и п с е т а х о с о б е н н о в о ж н а п р и о т -
с у т с т в и и в р е м е н и н а д л и т е л ь н у ю э к с п е -
р и м е н т а л ь н у ю п р о в е р к у .
К о м п о н и я M S I п о с т у п и л о и н о ч е . П о -
с к о л ь к у д р у г и е к о д и р о в к и ( к р о м е О О О Ь )
б ы л и з а р е з е р в и р о в а н ы , о р е г и с т р я в л я -
IHTEPHET
на в с і смаки
з и д і л е н і л і н и и
р е є с т р а ц і я д о м е н і в
ш в и д к і с т ь д о 2 м е г а б і т / с е к
ц а , c o m . u a , c o m , n e t т а і н ш і
L
L
Р о з м і щ е н н я с е р в е р і в ( c o l o c a t i o n )
к о м у т о в а н и й д о с т у п ( д і а л а п )
в і д 2 5 у . о .
в і д 4 у . о .
П
L
п р о ф е с і й н и й х о с т и н г с а й т і в
р е є с т р а ц і я A S , P I
C G I , P e r l , P H P , S S H .
. .
j H L U j п о с л у г и п р о в а й д е р а м
C A L L
т е ш
data а н те н
www.colocall.net
(044)461 79 88
е т с я
п е р е п р о г р а м м и р у е м ы м , т о
н и ч т о
н е п о м е ш а л о M S I с д е л а т ь с о о т в е т с т в у ю -
щ и й р е г и с т р у п р а в л я е м ы м :
0 0 0 -
1 2 8 б ;
0 0 1 -
2 5 6 б ;
0 1 0 -
5 1 2 б ;
0 1 1
-
1 0 2 4 б ;
1 0 0 -
2 0 4 8 б ;
1 0 1
-
4 0 9 6 б ;
О с т а л ь н о е — р е з е р в .
О с т а л о с ь в ы я с н и т ь , о к о к и х п а к е т а х
и д е т р е ч ь в о п ц и и , т . е . д л я у п р а в л е н и я
к а к и м у р о в н е м и н т е р ф е й с а п р е д н а з н а -
ч е н ы у ж е и з в е с т н ы е н а м т р и б и т а . Д о -
к у м е н т а ц и я о т I n t e l п о м о г а е т в э т о м р о -
з о б р а т ь с я : « М а к с и м а л ь н о 1 2 8 б о й т п о д -
д е р ж и в а ю т с я д л я п а к е т о в у р о в н я т р а н -
з а к ц и й ( T ra n s a c tio n L a y e r P a c k e ts — T L P ) .
В к а ч е с т в е
п р и е м н и к а у с т р о й с т в о м о -
ж е т о б р а б а т ы в а т ь п а к е т ы T L P б о л ь ш е -
г о р а з м е р а , ч е м у с т а н а в л и в а е м о е з н о -
ч е н и е . В к о ч е с т в е п е р е д а т ч и к а у с т р о й -
с т в о н е д о л ж н о г е н е р и р о в а т ь T L P , п р е -
в ы ш а ю щ и е у с т а н а в л и в а е м о е з н а ч е н и е » .
П о д р о б н е е — ч у т ь н и ж е .
А р х и т е к т у р а и н т е р ф е й с а P C I E x p r e s s
п р е д с т а в л я е т с о б о й м н о г о у р о в н е в у ю
( м н о г о с л о й н у ю ) с т р у к т у р у , х а р а к т е р н у ю
д л я
с и с т е м
с п о к е т н о й
п е р е д а ч е й
и н -
ф о р м а ц и и , б а з и р у ю щ и х с я н а п р о т о к о -
л а х в ы с о к о г о у р о в н я .
Software Layer ( п р о г р а м м н ы й у р о в е н ь )
о т в е ч а е т з а
п р о г р а м м н у ю
с о в м е с т и -
м о с т ь . П р о ц е с с и н и ц и а л и з а ц и и у с т р о й с т в
н а ш и н е P C I
E x p r e s s и р а б о т а с н и м и
с о
с т о р о н ы
о п е р о ц и о н н о й
с и с т е м ы
и
д р а й в е р о в с о х р о н и л и
п о л н у ю с о в м е с -
т и м о с т ь с п р е ж н е й
ш и н о й
P C I , ч т о н е
т р е б у е т п е р е п р о г р а м м и р о в о н и я
с о о т -
в е т с т в у ю щ и х д р а й в е р о в . Н о э т о м у р о в -
н е с о х р а н я е т с я п о л н а я с о в м е с т и м о с т ь с
д е й с т в у ю щ е й т е х н о л о г и е й P C I P l u g - a n d -
P l a y .
Н о и м е е т с я и о т л и ч и е . С п е ц и ф и -
к а ц и и P C I - ш и н ы н е п р е д у с м а т р и в а л и « г о -
р я ч е г о »
п о д к л ю ч е н и я у с т р о й с т в . Т а к о я
п о д д е р ж к а с о с т о р о н ы M i c r o s o f t д л я ш и -
н ы
P C I
E x p r e s s б у д е т в к л ю ч е н о в
ОС
L o n g h o r n .
У р о в е н ь т р а н з о к ц и й (T ra n s a c tio n L a y -
er), и л и т р а н с п о р т н ы й у р о в е н ь , о т в е ч а -
е т з о
н о ч а л о
ф о р м и р о в о н и я
п а к е т о в .
Н о э т о м у р о в н е п о д д е р ж и в а ю т с я 3 2 - и
р о с ш и р е н н о я 6 4 - р а з р я д н о я а д р е с а ц и и
№ 1 1 /3 3 8 14 марта-21 марта 2005
предыдущая страница 22 Мой Компьютер 2005 11 читать онлайн следующая страница 24 Мой Компьютер 2005 11 читать онлайн Домой Выключить/включить текст