Что делать?.
. О, придумал: «Тот, кто нам
мешает, тот нам и поможет» — помнишь эту
цитату из советской киноклассики? Надо, что-
бы сам компьютер заставлял народ двигаться.
Значит, что делаем: пишем хорошую игру,
защищаем ее через HASP, в нем программи-
руем счетчик оборотов или иного движения и
подключаем это все к какому-нибудь трена-
жеру. Пока юзер крутит педали или, там, под-
прыгивает, игрушка работает. Как идея?
Что?.
. Да, ты прав. Я гаже представил се-
бе картину, как малолетний семейный лю-
бимец, сидя в мягком кресле, шпилит в игру,
а вокруг него бабушки и дедушки, из послед-
них сил глотая валидол, подпрыгивают и ма-
шут конечностями. Да, жалко их, согласен.
Дольше пары уровней в игре не протянут.
..
Что ж еще придумать? Говоришь, может,
читателей спросить?
За годы существования Беседки мы о мно-
гом актуальном успели переговорить.
О хакерах писали? Да.
О потребителях хакерской продукции? И
0 них (точнее, если честно — о себе), роди-
мых, рассуждали.
..
О легальных пользователях рассуждали?
Было дело — доже мемуары их печотоли и
собирались к ним присоединиться.
Вот кто нос мало жаловал, так это сами
производители софта! Ну, так и времени у
них, соответственно, мало. Надо ж ежеми-
нутно Паскаль терзать!
Но! Времена меняются! Читайте, как все
это бывает в реальной жизни:
«Ця історія почалась ще в 2000 році. Я
тоді навчався на 1 курсі університету. Тоді ж
нам задали писати курсову роботу, причому
тема була для всіх одна, але варіант у кож-
ного свій. Формули для розрахунку займали
кілька сторінок зошита, а ще й погрібно бу-
ло весь діапазон розрахунку розбити на 10
частин і з кожною цифрою провести підраху-
нок. Думаю, не варто пояснювати, що пошук
однієї цифри на калькуляторі займав декілька
годин, крім того, десь можна було помилитись
1 механічно набрати не ту цифру, що автома-
тично робило хибним весь розрахунок.
Я, як програміст з деяким стажем (в 10 класі
школи почав серйозно вивчати Турбо Пас-
каль і досягдеяких успіхів в розробці програм},
вирішив спростити собі життя і написати про-
граму, яка автоматично вираховувала б усі
погрібні дані і записувало їх в текстовий файл.
За кілька днів програма була готова, і я провів
перший тест — досить успішний. І тут в мене
почався справжній бум — майже всі одно-
курсники захотіли робити розрахунок моєю
програмою. За символічну плату я погодив-
ся, і за півтора тижні всі мали роздруковані
дані. Варто сказати, що роздруковка одного
розрахунку займала майже десять сторінок.
Курсову роботу здали добре — жодної
гарійки» на потоці не було.
Продовження історії було наступного ро-
ку, коли я вже був на другому курсі, а пер-
ший курс знову писав таку саму курсову ро-
боту. Я, як людина розумна, знову запропо-
нував робити розрахунок за допомогою
комп'ютера, але суму вказав на кілька гри-
вень більшу, оскільки конкурентів в мене (я
так думав) не було. Але я помилявся. Серед
першокурсників теж був один програміст,
який намагався сам написати аналогічну про-
граму, але, на жаль :-}, в нього нічого не ви-
ходило — трошки не хватало відповідних
знань. Я зразу ж зрозумів, що може чекати
на мою програму, тому зробив до неї еле-
ментарний захист — задав константою про-
стий пароль, який програма просила ввести
одразу після запуску, а після трьох невдалих
спроб просто робила аварійний вихід.
Як виявилось, заходи були вжиті вчасно —
через деілька днів у мене пропала дискета з
програмою. Я, звісно, повідомив про пропа-
жу дискети і про захист програми, після цього
різні люди намагались від мене дізнатись па-
роль до програми. Але я мовчав — відповідно,
розрахунків без мене вони зробити не могли.
Дивно, але приблизно за тиждень я ви-
падково знайшов дискету з програмою в се-
бе в тумбочці на видному місці. Видно, «піра-
ти» так і не впорались з елементарним за-
хистом і вирішили все-таки заплатити за роз-
рахунок, бо в цей же день до мене знову по-
чали підходити першокурсники за розрахун-
ками (між іншим, я нікому не говорив, що
дискета знайшлась). Ось така історія!» З по-
вагою, Вадим «Уіги2»
Какие выводы можно сделать?
Трурлю представляется, что таковые: что-
бы программу не кроли, она должна быть
одновременно и хорошей, и недорогой.
А такие вам встречаются? Да. Встреча-
ются. И не отрицайте. И производят их ко-
нечно, не мегакорпорации (у них обычно с
размерностью цен проблемы — если но при-
быль от продаж нельзя купить средних раз-
меров континент, то за дело, мол, не стоит
и браться.
..), а делают оные отдельные про-
граммисты и небольшие фирмы.
Значит, постепенно, потихоньку привы-
кайте платить.
Нет, я, конечно, понимаю, что когда го-
ворят: если не заплатишь, то все переста-
нет работать, это напрягает и хочется из
вредности не заплатить. Так для начала, для
выработки привычки, может, вспомним о про-
граммах, авторы которых намекают ном: ес-
ли вам продукт понравился, то пошлите ож
3 гривны по такому-то адресу.
.. Разбогатеть
у них на этом не получится (так что мажно
не завидовать), но хоть поможем им почув-
ствовать, что не зря это все делалось?
Предновогодний номер журнала
Мне мае детство напомнил:
«МК-52» — так звали мой первый компь-
ютер.
..
6|иску
(Если кто не застал, знайте: были когда-то
давно такие программируемые калькуляторы).
* * *
В мобильнике Аську поставил.
Не сразу, конечно.
Но пары теперь веселее.
***
Но экране мобильника счет:
«Минус несколько гривен».
..
Зачем я качал те картинки?!!
Дима Жмурков ака ВгоЙтегЫопе
А Окончание. Начало на стр. 41
Я з ы к
C++ вообще не поддерживает такое определение,
как тип множество, вместо них программисты используют би-
товые поля, которые, хотя и сложней в обращении, на бо-
лее эффективны в роботе. Однако из-за того, что этот тип
очень часто используется в VCL, в C++ Builder был введен
шаблонный класс
S e t,
который реализует все способности
Паскалевского типа «множество». Для него определены сле-
дующие операции: включение элемента в множество ( << ),
удаление элемента ( >> ) и очищение множества
( c le a r ) .
Еще одна ловушка при переводе программы с Паскаля
на C++ подстерегает вас при использовании оператора
s w it c h
— аналога оператора
c a s e
в Паскале. Дело в том,
что, в отличие от своего собрата, оператор
s w it c h
не пре-
кращает свою работу при выполнении одного из условий, а
продолжает работать, пока не пройдет все операции да кон-
ца, начиная с первого удовлетворенного условия. Чтобы это-
го не случилось, необходимо после каждого условия допи-
сывать оператор
b r e a k .
Поэтому код Паскаля:
c a s e a o f
1 : b := a ;
2 : b := a + 5 ;
e l s e b := 0 ;
e n d ;
Ha C++ должен выглядеть следующим образом:
s w it c h (а )
{
c a s e 1 : b = l; b r e a k ;
c a s e 2 : b = a + 5 ;b re a k ;
d e f a u lt : b = 0 ;
} ;
Однако есть трудности и совершенно другого свойства,
которые тоже могут встретиться вам при переходе с Паска-
ля на C++. Речь идет о тех случаях, когда написание про-
граммы на C++ требует от вас средств, которых и в помине
нет в Паскале (например, использование команд для пре-
процессора), особенно много проблем такого рода возни-
кает в объектно-ориентированном программировании. Но
пусть это будет темой отдельной статьи.
Ну вот, но первый раз и все. Надеюсь, что своими сове-
тами не отбил еще у вас желание изучить этот язык програм-
мирования ©. Если вас заинтересовала тема, затронутая в
этой статье, то у нас впереди будет еще много встреч на
страницах этого журнала, которые будут интересны всем, кто
хотел бы лучше изучить C++. Со всеми вопросами и пред-
ложениями пишите [email protected], я постараюсь отве-
тить на все письма.
М О Й КО М П Ь Ю ТЕР
предыдущая страница 45 Мой Компьютер 2005 10 читать онлайн следующая страница 47 Мой Компьютер 2005 10 читать онлайн Домой Выключить/включить текст