Гарним доповненням функціональності є
панель, розміщено в самому низу вікна, на
якій відображаються теги документа. Зага-
лом вона повторює функціональність ано-
логічної панелі у Dreamweover'i, і мушу виз-
нати, це дуже приємна та корисна функція.
Серед цікавих функцій програми можна
виділити один із підпунктів меню Insert («Встав-
ка»), що в російській локалі іменується «Ук-
рашения» Наразі там доступні лише дві «при-
краси» — графічна кнопка «Створено в Nvu»
та «Календар». З кнопкою все зрозуміло, а
от календар являє собою скрипт, що вста-
вить у вашу сторінку календорик на поточ-
ний місяць у вигляді тоблички з виділеним сьо-
годнішнім числом. Причому цей скрипт жор-
стко задає позицію календаря на сторінці, і
крім того, ви не побачите його навіть у ре-
жимі попереднього перегляду (може, вам і
пощастить більше, але я його побачив лише
у браузері). Як на мене, це абсолютно не-
потрібна річ, тим більше, що тиждень там по-
чинається з неділі, дні тижня — англомовні,
оформлення — не дуже. Цей календар рад-
ше служить ілюстрацією можливостей про-
грами. Можливо, в майбутньому це меню по-
повниться більш корисними «прикрасами».
До речі, зважаючи на те, що Mozilla-based
програми являють собою свого роду конст-
руктор, бажаючі можуть вже зараз допов-
нити це меню своїми власними доробками,
в тому числі і покращеним календорем.
Повернемось ненадовго до меню «Встав-
ка». Крім вищезгаданого, програма дозволяє
вставляти в документ посилання, зображен-
ня, таблиці, форми, спеціальні символи, авто-
матичний зміст (базований як на стандартних
тегах заголовків, так і на власних стилях) і про-
сто HTML-код. Звичайно, вставити в документ
можна що завгодно, але для вищезазначе-
ного програма використає спеціальні, досить
зручні для початківців діалоги. Таблиці також
можна вставляти і через спеціальне, присвя-
чене їм меню. Звідти ж доступні і супутні ко-
манди роботи з чарункоми таблиць.
Зручним доповненням програми є «Ме-
неджер сайтів», що наближає її до рангу
серйозних веб-редакторів. Менеджер відо-
бражається у лівій частині робочої області
і має всі необхідні функції для ефективного
супроводу сайту. У спеціальному діалозі мож-
на вказоти параметри підключення до своїх
Інтєрнєт-ресурсів.
Також у програмі є вбудований редак-
тор CSS (таблиці стилів), що передбачає два
режими роботи — експерт і «не експерт».
Причому, спрощений режим є ідентичним
експертному з вигляду, лише кілька кнопок
стають неактивними. На мою думку, такий
підхід до «спрощення» інтерфейсу є неоп-
ровданим. Набір функцій у редактора стилів
стандартний. Будь-які атрибути стилю мож-
на настроїти, користуючись лише мишкою.
Хоча цей факт абсолютно не спрощує ро-
боту з ним. Чи то редактору бракує інтуїтив-
ності, або ж мені — інтуїції
Серед додаткових інструментів захово-
но функції очистки та перевірки HTML-коду
Очистка ще досить слаба — доступні всьо-
го чотири пункти і серед них нічого подібно-
го на те, що присутнє у тому ж Dreamweover'i.
Перевірка коду — взагалі цікава річ: я двічі
повісив програму, вносячи різні нісенітниці у
код але перевірка завжди показувала по-
рожнє вікно.
І
звичайно, як справжній виходець з кла-
ну Mozilla, Nvu підгримує теми оформлення
та розширення (extensions). Щоправда ду-
же їх мало на даний час. Та в майбутньому,
як показує історія, ситуація повинна зміни-
тись. Нехай тільки програма викарабкається
із стану глибокої розробки, то і плагін-деве-
лопери підтягнуться. Ті розширення, що вже
існують можна легко знайти за посилання-
ми на сторінках програми. Зокрема, серед
них є такі: VENKMAN — інструмент відла-
годження JavaScript; DOM INSPECTOR —
інспектор об'єктної моделі документа; ABOUT
CONFIG — знайомий користувачам FireFox
доступ до параметрів через abouLconfig;
LAUNCHY — дозволяє відкривати докумен-
ти, медіа-файли, зображення, надсилати по-
шту у програмах, встановлених в системі
(розпізнає понад 60 програм); RUSSIAN SPELL
DICTIONARY — словник для перевірки
російської орфографії.
Загалом програма виглядає більш схо-
жою на FrontPage від MS. Розробники ре-
комендують використовувати в роботі пер-
ший режим, тобто позиціонують свою про-
граму переважно як візуальний редактор. І
так воно і є.
Процювати з кодом в ній, як на мене, не-
можливо. В першу чергу, звичайно, через та-
ку реалізацію підсвітки, про що я згадував
вище. Також не вистачоє таких маленьких
зручностей, як автоматичне доповнення та
автоматичний відступ. В цій ситуації будь-який
більш-менш просунутий текстовий редактор
дає фору Nvu, незважаючи но різницю в
розмірах. Крім того, особисто я не довірив
би їй свої сторінки ©. Надто нестабільну і
непередбачувону роботу показала вона на
моєму полігоні. Кілько зовисань, незрозуміле
поводження з кодом (мабуть, так проявляв
себе модуль перевірки: деякі фрагменти про-
сто безслідно щезали при переході в інший
режим роботи). Також кидається в очі при-
стосованість програми до редагування зви-
чайних html-файлїв. Якщо ви зібрались пра-
вити java-скрипти або php-код, краще пошу-
кайте інший редактор. Абсолютно не розуміє
програма і фреймові сторінки.
Одним словом, ситуація далеко не одно-
значна 3 одного боку, маємо досить сирий
продукт, і не відомо, як він буде розвиватись,
але з іншого.
.. Проект Mozilla існує вже бага-
то років, значить, движок чогось вартий. По-
треба у програмі такого плану є, особливо у
середовищі Linux (я знаю, що вона там не по-
одинока, та все ж). Неабияку роль відіграють
відкритість вихідних кодів (сприяє додаванню
нових функцій та більш ретельному пошуку по-
милок); серйозний спонсор — Unspire (ця ком-
панія займається розробкою власного дистри-
бутиву Лінукс, що вирізняється з поміж інших
вражаючою подібністю інтерфейсу до Win-
dews, сильною спрощеністю стандартних дій і
дружелюбністю, колишній Lindows); звичайно
ж, ціна (вірніше її відсутність, а це вожливо не
тільки для користувачів альтернативних систем).
Оюдіваюсь все це допоможе Nvu вирости у
достойну альтернативу платним продуктам.
Коли ця стаття була готово до відправки,
вийшла чергово версія програми — Nvu 1.0
Beta pre-Release 3 (Version 0.80). Серед но-
вовведень експериментальна підтримка ХНТМ.
1.0; підтримка РНР та окремих коментарів
— тепер їх можна вставляти та редагувати
зособами програми; можливість встановлен-
ня зменшених іконок на панелі інструментів.
Багато виправлень у менеджері сайтів та
діалогах; залатано дві дірки в безпеці.
Реліз версії 1.0 заплановано на 5 берез-
ня, але, як показав час, в розробці присут-
ня затримка десь у два тижні. Поточна версія
є етапною для розвитку програми, і до релізу
ніяких нових функцій не передбочається —
лише робота над помилкоми.
Наприкінці кілька ресурсів по темі:
Офіційний сайт, http://www.nvu.com
Російська сторінка http://nvu.mozilla.ru
Версія для W indow s- 6.6Мб: http://cv$zwu.
com/download/ nvu-0.80-win32-installer-full.exe.
Версій для Linux є декілька під різні ди-
стрибутиви.
Російськомовний форум про Nvu. http://
forum.mozilla.ru/viewforum.php?t=t 6
А О ко н ч а н и е . Н а ч а л о н а стр. 3 4 - 3 5
увидеть, как движутся планеты вокруг Земли, внутренние и внеш-
ние планеты Солнечной системы с орбитами, расстояниями? А
ближайшее звездное окружение Солнца? Их есть у нас.
Объекты Мессье представлены их фотографиями — кра-
сота неземная.
Так же, как и Stellarium, Starry Night может представлять
созвездия в виде графических изображений, выполненных в
античном стиле. Естественно, есть отображение их границ и
наименований.
Уникальная возможность программы — ее связь с кли-
ентской чостью [email protected] Hom e — распределенного проек-
та по поиску внеземного розума. При выборе пункта ме-
ню (С о — C e n te r/U p d a te SETI P osition ) Starry Night пока-
жет вам ту часть небо, в которой ваша версия клиента
SETI выполняет поиск (естественно, если она установле-
на), в дополнение вы также получите различную инфор-
мацию.
Само собой, существует возможность зописи видеороли-
ка с передвижениями в пространстве, а также печоти звезд-
ного неба.
Почувствуйте себя хозяином пространство и времени, и
хотя, как по мне, визуально Celestia выполнено более каче-
ственно, Storry Night берет своей глобальностью настроек,
полнотой информации и тьмой видов отображения.
Это далеко не все программы, отображающие небо над
головой, хотя для знокомства с данной тематикой их более чем
хватит, учитывая то, что среди них есть бесплатные версии.
Н и дождика, ни снега, ни пасм урного ветра
В полночный безоблачный час,
Распахивает небо сверкаю щ ие недра
Для зорких и радостных глаз.
Ю . Ким
предыдущая страница 37 Мой Компьютер 2005 10 читать онлайн следующая страница 39 Мой Компьютер 2005 10 читать онлайн Домой Выключить/включить текст