Погляд
на
«Новий
вигляд»
Антон «Tonyven» ВЕНДЗИЛОВИЧ
tony [email protected]/-mkdub. org.ua
Проект Mozilla породив досить багато цікавих продуктів. Про Fire-
Fox та ThunderBird нещодавно розповідав Креш в М К. N°2 (3 2 9 )
та N°5(332).
Я ж розкажу про ще одну програму, що веде свій родовід з Мозили.
Ц е редактор веб-сторінок
Nvu.
В
житті кожного користувача комп'юте-
ра настає момент, коли хочеться чо-
гось нового, гарного і щоб швидко ©.
Створення своєї сторінки в Інтернеті
непоганий вихід для такого прагнення. Адже
щоб займатись 3D- та 2Лтрафікою потрібен
талант та «море часу», писати мемуари ніби
ще рано, програмування теж вимагає пев-
ного складу розуму.
.. Інтернет-сторінка доз-
воляє охопити це все і ще трохи більше, при-
чому в меншому обсязі та за коротший час.
Найпростіша сторінко може виглядати
так: <htm lxbody>Tyr був Вася! </body>
</html>. Та навряд чи кого влаштує таке.
Хочеться додати кольорів, кілька фото теж
не будуть зайвими.
.. Це легко реалізується,
якщо використовувати мову розмітки текстів
HTML Але ми збирались зробити гарно і
швидко. На допомогу приходять спеціальні
програми — візуальні редактори веб-
сторінок. З їх використанням створення
сторінки для свого сайту стає не важчим,
ніж набір тексту у будь-якому більш-менш
пристойному редакторі.
(Проблема «ЩО писати» залишається,
навіть коли вже навчися «ЯК».
.. Пам'ятай-
те про це. — Прим, ред.)
Поширена думка, що візуальні редак-
тори розраховані лише на початківців. По-
яснюють це тим, що ці програми генерують
надлишковий код, що вміло використовую-
чи теги, можна досягти більш точної ре-
алізації задуманого дизайну, і взагалі,
«справжній веб-дезїгнер» повинен розроб-
ляти сторінки у вигляді тегів (так само як
«Справжній лінуксоїд» повинен сидіти в кон-
солі ©). Як на мене, таке переконання хиб-
не, адже код завжди можна поправити у
режимі вихідних текстів, а можливість відра-
зу бачити, що саме проектується, важко пе-
реоцінити, не говорячи вже проте, що знач-
на кількість набраних слів-тегів замінюється
кількома натисненнями клавіш миші.
З
Лінуксом, як звичайно, справи йшли
не дуже. Безперечно, користувач зі стажем
міг і в консолі створювати сторінки, більше
того, в ній же і переглядати ©. Але потуж-
на хвиля неофітів, що з'явилась останнім
часом, підвищила попит, а пропозиція, як
відомо, теж мусить з'явитись. Зважаючи на
те, що більшість нових користувачів вільної
системи прийшли туди з лагідних обіймів
Windows, всі чекали появи аналога MS
FrontPage або Macromedia Dreamweaver.
Нічого не вдієш, при тому, що ці пакети є
досить «важковаговими», перший цінують
за його доступність у складі офісу від Mi-
crosoft та простоту, другий — за зручність
та універсальність.
Отже, герой нашої розповіді, що має
полегшити життя юним «вільним» веб-дизай-
нерам, а також «невільним» і необтяженим
зайвими фінансами, зародився у надрах
проект/ Mozilla і називається Nvu.
Слід зазначити, що Nvu (вимовляється
як N-view, трактується як «Новий вигляд»)
доступний для різних платформ: Windows,
Мас OS, Linux, OS/2. Необхідний дистри-
бутив можна отримати на сторінці заван-
таження http.'//www.nvu.coin.
Програма базується на кодах Mozilla
Composer і для попереднього перегляду
створених сторінок використовує той са-
мий движок Gecko. На деяких форумах цю
програму називають найближчим анало-
гом Dreamweaver'a для платформи Linux.
Як людина, що досить багато часу присвя-
тила Dreamweaver'y, скажу, що це не зовсім
правда. Хоча певно схожість є, і в перспек-
тиві Nvu може стоти достойною альтерна-
тивою навіть і для Win-платформи.
Інтерфейс програми стандартний, з го-
ловним меню, панелями інструментів та ро-
бочою областю. Документи в робочій об-
ласті розміщуються у таких модних зараз
вкладках (табах), що відображаються у
верхній частині вікна документа. Крім того,
кожен документ має ще чотири вкладки вни-
зу вікна — це перемикачі режимів.
Перший режим (рис. 1) — звичайний.
Працюючи в ньому, ви будете візуально кон-
тролювати всі перетворення вашої сторінки,
хіба що трохи з неточностями, оскільки в
цьому режимі відображаються рамки таб-
лиць та імена «якорів». Елементи сторінки
представлені у вигляді певних блоків, які мож-
на пересувати, змінювати їх розмір. Крім
того, на полях документа відображено
розміри виділеного в даний момент блока.
бачимо свою сторінку в кольорах і з кар-
тинками, але всі НТМІ-теги теж видимі (у
вигляді невеликих жовтих табличок-зобра-
жень з назвою тега).
Рис.З
(Ну, так, як в тому анекдоті — «вийдіть і
зайдіть знову».
.. — Прим, ред.)
Останній, четвертий режим (рис. 4), —
попередній перегляд. Звичайний собі такий
попередній перегляд, хіба що у ньому, як
не дивно, можна продовжити редагування
вашої сторінки за принципом WYSIWYG
(що бачимо — те маємо), лише на відміну
від першого режиму тут не виділяються межі
таблиць.
Другий режим (рис. 2) — НТД/^-теги, як
на мене, дещо незвичний. Це гібрид зви-
чайного режиму то режиму кодів. Тобто ми
Третій режим (рис. 3) — такий рідний
серцю кодера режим НТ/У^-коду. Правда,
тут нас чекають перші грабельки — підсвітка
тегів нединамічна. Коли ви входите в цей
режим, усе гарно і кольорово, та підсвітка
залишається на своєму місці, абсолютно не
реагуючи на ваші нововведені дані. При-
кро, але факт.
10/337
07
марта- U марго
2005
предыдущая страница 36 Мой Компьютер 2005 10 читать онлайн следующая страница 38 Мой Компьютер 2005 10 читать онлайн Домой Выключить/включить текст