В к л а д к а
Basic н а с т р о е к т е к с т у р ы п о -
з в о л я е т у с т а н о в и т ь о с н о в н ы е н а с т р о й -
к и ш у м а . П а р а м е т р ы
Hue N oise ( О т т е -
н о к ш у м а ) ,
S aturation N oise ( К о н т р а с т -
н о с т ь ш у м е ) и
Brightness N oise ( Я р к о с т ь
ш у м а ) п о з в о л я ю т п о д о б р а т ь о п т и м а л ь -
н ы е
н а с т р о й к и
э ф ф е к т а .
П р и
п о м о щ и
ф л а ж к а
Invert Texture м о ж н о и н в е р т и -
р о в а т ь р и с у н о к т е к с т у р ы , т о е с т ь ,
н а -
п р и м е р , с д е л а т ь н е п р о з р а ч н ы е у ч а с т к и
п р о з р а ч н ы м и .
Weave
Э т а т е к с т у р а и м е е т р и с у н о к , с о с т о я -
щ и й
и з
п о в т о р я ю щ и х с я
п л е т е н ы х у з о -
р о в . Т а к а я т е к с т у р а м о ж е т п о н а д о б и т ь -
с я д л я и м и т а ц и и п л е т е н о й о г р а д ы , к о р -
з и н , а т а к ж е д л я и м и т а ц и и р и с у н к а т к а -
н и
(рис. 5).
ЯП Рис.5
В о б л а с т и
P attern н а в к л а д к е Basic
м о ж н о в ы б р а т ь о д и н и з ч е т ы р е х в а р и -
а н т о в , о п р е д е л я ю щ
и х р и с у н о к п л е т е -
н и я .
Н а п р а в л е н и е
п л е т е н и я
з а д а е т с я
п р и
п о м о щ
и
п а р а м е т р а
Texture O ri-
en tation , а ш и р и н а п о л о с п л е т е н и я —
с
и с п о л ь з о в а н и е м
п о л з у н к а
R ibbon
W idth. Т а к ж е м о ж н о з а д а т ь ц в е т п о л о с
п л е т е н и я и в е л и ч и н у п р о м е ж у т к о в м е -
ж д у н и м ^ и .
Г р у п п а н а с т р о е к
C a p F ill о т в е ч а е т
з а з а п о л н е н и е п р о м е ж у т к о в м е ж д у п о -
л о с а м и п л е т е н и я . Е с л и у с т а н о в и т ь п е -
р е к л ю ч а т е л ь в п о л о ж е н и е
F ill w ith S ol-
id C o lor, м о ж н о б у д е т в ы б р а т ь ц в е т з а -
л и в к и , е с л и ж е в ы б р о т ь п о л о ж е н и е K e e p
O rig in a l Im age, в п р о м е ж у т к а х м е ж д у
п о л о с а м и м о ж н о б у д е т н а б л ю д а т ь и с -
х о д н о е и з о б р а ж е н и е . Д о п о л н и т е л ь н ы е
н а с т р о й к и т е к с т у р ы з а д а ю т с я н а в к л а д -
к е
A dva nce d. С и х п о м ю щ ь ю м о ж н о
у п р а в л я т ь с т е п е н ь ю д е т а л и з а ц и и т е к -
с т у р ы н и т е й , и з к о т о р ы х с о с т о я т п о л о -
с ы , и с к р и в л е н и я м и н и т е й в п л е т е н и и и
и х н е о д н о р о д н о с т ь ю .
Wood
Т е к с т у р а д е р е в а и м е е т б о л ь ш о е з н а -
ч е н и е д л я д и з а й н е р а . Р и с у н о к п о в е р х -
н о с т и с р е з а д е р е в а ч а с т о и с п о л ь з у е т -
с я п р и д е к о р и р о в а н и и о б ъ е к т о в и н т е р ь -
е р а . « П о д д е р е в о » д е л а ю т с я п р е д м е т ы
м е б е л и ,
п р о и з в е д е н н ы е
и з Д С П ,
п л а -
с т и к а и д р у г и х м а т е р и а л о в , б ы т о в а я т е х -
н и к а , о б о и и т . д . Т а к о й р и с у н о к в ы г л я -
д и т о ч е н ь п р и в л е к а т е л ь н о , с о з д а е т у ю т
и п р и я т е н д л я г л а з а .
Т р у д н о с т ь с о з д а н и я т е к с т у р ы д е р е -
в а
с
и с п о л ь з о в а н и е м
с т а н д а р т н ы х
с р е д с т в A d o b e P h o t o s h o p с о с т о и т в т о м ,
ч т о д л я к а ж д о й п о р о д ы д е р е в а н у ж е н
с в о й
р и с у н о к .
И с п о л ь з у я
б и б л и о т е к у
з а г о т о в о к
W ood, м о ж н о с о з д а в а т ь т е к -
с т у р ы р а з н ы х д е р е в ь е в : в и ш н и , с о с н ы ,
ч е р н о г о
д е р е в а
и т . д .
П о с к о л ь к у т е к -
с т у р а
д е р е в а
ч а с т о
и с п о л ь з у е т с я д л я
и м и т а ц и и
п а р к е т а , в ч и с л о п р е д в а р и -
т е л ь н ы х з а г о т о в о к т е к с т у р ы
в к л ю ч е н ы
п р и м е р ы
р и с у н к о в г о т о в ы х в а р и а н т о в
п а р к е т а .
Д л я с о з д а н и я « п а р к е т н о й » т е к с т у р ы
с л у ж и т и в к л а д к а
Panels. Ч т о б ы н а с т р о й -
к и с т а л и а к т и в н ы м и , н е о б х о д и м о у с т а -
н о в и т ь ф л а ж о к
D ivide Into Panels.
* * *
Т е к с т у р ы ,
к о т о р ы е
в х о д я т в
с о с т а в
п а к е т а E y e C a n d y : T e x t u r e s , с у щ е с т в е н -
н о у п р о щ
а ю т з а д а ч у с о з д а н и я с л о ж н ы х
т е к с т у р . Р а б о т а я с н и м и , м о ж н о с о з д а -
в а т ь с л о ж н е й ш и е т е к с т у р ы в с е г о з а н е -
с к о л ь к о м и н у т . В п р о ц е с с е р а б о т ы с п л а -
г и н о м ! н а м и б ы л а
з а м е ч е н а о д н а о с о -
б е н н о с т ь п р о г р а м м ы — ч е м ( д о л ь ш е в ы
п о д б и р а е т е п а р а м е т р ы
г е н е р и р у е м о й
т е к с т у р ы , т е м ( б о л ь ш е в е р о я т н о с т ь т о г о ,
ч т о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь с и с т е м ы р е з к о
с н и з и т с я .
П р и н и м ю я э т о в о
в н и м а н и е ,
м ы
р е к о м е н д у е м и с п о л ь з о в а т ь д л я
р а -
б о т ы
с
E y e C a n d y : T e x t u r e s д о в о л ь н о
м о щ н ы й к о м п ь ю т е р с б о л ь ш и м ^ о б ъ е м о м
о п е р а т и в н о й п а м я т и .
Э т о т з а м е ч а т е л ь н ы й
п л а г и н м о ж н о
скачать по
а д р е с у
downloads/files/EyeCandy5TexturesDemo.exe
( 8 . 2
М б )
и
и с п о л ь з о в а т ь в т е ч е н и е 3 0
д н е й б е з о г р а н и ч е н и й .
ікуєш в
«і магазинів DsaW<
пристрою HP подарунон
друкуй фотографії
Diawest
із задоволенням
Придбай багатофункціональний пристрій НР в
мережі магазинів Оіа\Л/евІта отримай подарунок
та
отримуй подарунки
HP Photosmart 2713 «все в одному»
П о туж ни й б а га то ф у н кц іо н а л ь н и й п р и с тр ій з в б у д о в а н и м
а д а п те р о м б е зд р о то в о ї м е р е ж і W i-F i т а м е р е ж і E th e rn e t.
К о л ь о р о в и й 8 .8 с м Ж К -д и с п л е й та сл о ти д л я к а р т п а м ’я т і —
р о б л я ть б іл ь ш п р о с ти й в и б ір , о б р о б к у та п р я м и й д р у к
ф о тограф ій.
Н о в і м о ж л ив о сті за в д я ки
високій п р о д у к т и в н о с т і т а у н ів е р с а л ь н о с т і
др уку, ф а кси м іл ьно го з в ’язне/, с ка н у в а н н я та ко п ію в а н н я .
Інформаційна служба
О/йМєб^
К иїв
...................
тел. 455 66 55
Україна
....
тел. 8 800 302 302 0
(безкоштовні дзвінки)
придбай МФУ НР та отримай лещарукок ФОТОПАПІР
гіт.ни в мереж; магазинів DiüWest
вул. Олени Іеліги, 8
........................
Т .
251-1115
пр. Московський, 8 .
....................................
т. 464-8-465
пр.
Оборонський,
4 9 .
..............
т. 459-01 33
Харківське шосе, 5 5 .
..............
т. 563-06-68
вул. Гната Юри, 2 0 .
.................
т. 20 6-0 -2 2 2
пр. 40 річчя Жовтня, 4 6 /1 .
....т. 527-99-00
пр. В. Маяновсьного, 43 2 .
.. т. 5 4 8 -1 -5 4 8
предыдущая страница 31 Мой Компьютер 2005 07 читать онлайн следующая страница 33 Мой Компьютер 2005 07 читать онлайн Домой Выключить/включить текст