8
Великой
c o d i малик
DK
Д
ана стаття орієнтована на фактич-
них та потенційних користувачів
КПК з операційною системою Win-
dows Mobile. Програми, що вхо-
дять в комплект поставки Windows M o-
bile, не витримують критики, а для того,
щоб підібрати дійсно якісний пакет про-
грам, варто витратити не одну годину
дорогоцінного часу. Про те, як зроби-
ти життя простішим, ваш КПК більш
функціональним, а економіку стабільною
© , читайте далі.
Ми переможемо.
... педосконалісшь!
Як уже було сказано, з набором про-
грам, що містяться в Windows Mobile,
ж и т и д о с и т ь
важко. Тому
є д и н и й в и х ід —
знайти альтернативне програмне забез-
печення. Почнемо нашу трансформацію
зі зміни стандартного файлового менед-
жера, що входить в комплект поставки
Windows Mobile 2003(2002). Найбільш
функціональними та популярними про-
грамами на даний момент є Resco Ex-
plorer 2003 та GSFinder+.
ReiEB
Explorer 2003
Програма-комбайн (рис. 1 ), розроб-
ники наділили її усіма функціями, які тільки
можна уявити для програми даного кла-
су (вона не вміє лише протирати екран
КПК ©).
Wit Рис.1
Resco Explorer 2003 — дуже потуж-
ний файловий менеджер, який здатний
виконувати будь-які маніпуляції з фай-
лами та папками, а саме: здійснювати
пошук, копіювати, переміщувати, зни-
щувати файли та папки, запускати фай-
ли за допомогою самостійно обраної
програми. Resco Explorer вміє працюва-
ти з zip-архівами, виконувати шифру-
вання/дешифрування даних, редагува-
ти реєстр, з його допомогою можна пе-
реглядати зображення у форматах jpg,
png, bmp, gif. Якщо виникає потреба пе-
редати файли на інший девайс, ця про-
грама й тут здатна допомогти: тиснемо
Р Р у Андрій РУДИЙ
Ринок програмного забезпечення для П К переживає свій бум вже
майже протягом десятиліття і є дуже перенасиченим.- Через це у
рядового користувача П К ніколи (або майже ніколи) не виникає
проблем з пошуком програм першої необхідності, таких як відео- та
аудіоплеєр, файловий менеджер, браузер, графічний в'ювер тощо.
Зовсім інша ситуація склалася з програмним забезпеченням для
КПК. Мобільні девайси тільки починають знаходити свого користувача.
Як наслідок, ринок програмного забезпечення д ля К П К тільки но
почав розвиватися і на даному етапі свого розвитку відчуває дефіцит
якісних програмних продуктів, які, з одного боку, зможуть задовольнити
вимогливих споживачів, що перейш ли зі звичайних П К на КПК, а,
з іншого, — зможуть раціонально та повністю використовувати
потенційні можливості мобільних девайсів.
на файлі, в меню, що з'явилося, оби-
раємо шлях, через який буде здійснено
передачу даних (Bluetooth, Infrored або
E-mail), — от і все. Стосовно здатності
«зіпувати» дані, то тут є можливість оби-
рати ступінь стиснення та встановлюва-
ти на архів пароль. Програма також на-
дає статистичну інформацію щодо файлів
та папок (розмір, атрибути, час ство-
рення тощо). Отримати це чудо про-
грамістської творчості можна за адре-
сою http:/
/ www.resco-net.com/explorer_dwn.asp.
На момент створення статті там була
остання версія — 5.12, розмір — 650 Кб.
Це ще раз засвідчує серйозність про-
дукту та значний інтерес до нього з бо-
ку «мобільної» громадськості. Основним
недоліком Resco Explorer 2003 є його
платність ©.
Ш ііій е г +
GSFinder+ я назвав би майже абсо-
лютним клоном Resco Explorer. Основни-
ми суттєвими відмінностями між ними є:
1) GSFinder+ не вміє працювати з
Bluetoolth (не вміє відправляти файли);
2) GSFinder+ працює швидше за Resco
Explorer;
3) GSFinder+ є безкоштовним;
4) GSFinder+ не займається шифру-
ванням/ дешифруванням даних.
Моя порада: не вагаючись, заванта-
жуйте GSFinder+, не пожалкуєте. Звер-
таючись за адресою http://www.geocities.
jp/todamitsu2004/GSFirderE.htm, запитуйте
GSFinder+ 1.01, розмір — 1
Мб.
Windows Media Player vs.
..
такий: delete без права повторної інста-
ляції.
Тепер давайте йому знайдемо гідних
правонаступників. Основні вимоги, які
будуть ставитися перед потенційними
претендентами, це підтримка всіх най-
популярніших форматів (аудіо або відео),
багатофункціональність у поєднанні з
простотою та інтуїтивністю інтерфейсу
та безкоштовність, куди ж сьогодні без
неї. ©
Pockefiisiî
В номінації «найкращий аудіоплеєр»
перемогу без вагань отримує Pocket-
ж
kbps
co m ) + + + P o c k e tM u s ic (v
*
і
і
■ f a
.
і
*
' ► • ) ♦ * *
д
f a i
-
У
(
:
ê]
Рис.2
Наступною програмою, яку ми відпра-
вимо на пенсію, буде Windows Media
Player. Відправляти ми його будемо аж
у двох номінаціях, спочатку — як недос-
коналий аудіоплеєр, а потім — як недос-
коналий відеоплеєр. Основними мінуса-
ми цього ветерана є значна ресур-
соємкість (займає в пам'яті аж 2.7 Мб)
та обмеженість у кількості форматів, з
якими він працює, тому мій вирок йому
Music (рис. 2). Його сміливо можна на-
звати Winamp-молодший. Зазначу, що
«молодший» виключно у розумінні його
розмірів, а не функціональності.
А тепер увага — PocketMusic здат-
ний відтворювати аж 11 аудіоформатів,
серед них найвідоміші: MP3, M3U, ASF.
Не кбжна shareware-програма здатна
на такі досягнення, а тут таке, та ще й
задарма, гріх не скористатися.
------------------------------------------------------
№ 6/333 07 февраля—14 февраля 2005
предыдущая страница 33 Мой Компьютер 2005 06 читать онлайн следующая страница 35 Мой Компьютер 2005 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст