С
п
і в
р
о
б
і т н
и
к
и
в
и
р
і ш
у
ю
т ь
д
е
к
і л
ь
к
а
з
а
д
а
ч
о
д
н
о
ч
а
с
н
о
.
П
К
п
о
в
и
н
н
і
з
а
б
е
с
п
е
ч
и
т и
ї м
п
о
в
н
о
ц
і н
н
у
п
і д
т р
и
м
к
у
.
П роцесор ІШ еЮ Р е Ш іи тО 4 з технологією мТ
у Ї1К
агНіпе™Ь
забезпечує суттєве підвищ ення
прод уктивності у багатозад зчном у середовищ і.
О тже. Вош і
С П І В р о Г
Н И К И
л
и
ш видш е та встигати І Л ьш е.
• Я к іс т ь п ід т в е р д ж е н о с е р т и ф ік а т о м ІБ О 9 0 0 1
• В и р о б н и ц т в о с е р ій н е т а п ід з а м о в л е н н я
• ЗО м іс я ц ів г а р а н т ії
5%
знижки на ПК пред’явнику реклами
T
e
c
h
n
o
P
a
r k
Київ, вуя Солом'янська 1 9 пов
тел
(044) 238-8990
238-8999
—%
І
Intel, логотипи Intel Inside, Pentium е товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Intel Согр та її підрозділів у США та інших крїнах.
предыдущая страница 51 Мой Компьютер 2004 46 читать онлайн Домой Выключить/включить текст