КАБЕЛЬ ЦИФРОВИЙ
A S 0 1 2 -2 2 0 3
Тип: цифровий
коаксиольний
діаметр 8 мм,
провідник: OFC,
розйом RCA,
l-каратне зол. то J
колір білий,
J
довжина 1,5
г л А
Входи
65-20000
Н
Р
- 7 6 0 С
H
D
- 1 0 7 0
НОВИЙ DVD/MPEG-4/DivX
~
Тип: DVD/MPEG-4/DivX програвач, декодері
DVD-Video, DVD-R/W, VCD, DVCD, SVCD.CD-
MR.OKO, JPEG; відеосистема; NTSC/PAL, опт
звукового каналу: DVD; Fs=48Kri* (4 Гц - 22 кГ
Fs=44 1 кГц (4 Гц - 20 кГц) відношенн*щв^
IRCA-CV, 14-din-YC 1RCA-Y.
ПРОГРАВАЧ ВІД "SVI
л Dolby Digital, DTS, Dol
R/W, MP3, Кч
.'.и«сЬ4*СР, W H
ична
1-opt, 1RCA-5
колір s ilv e r j^ i^
Киівд. (044) 537 29 68, 451 88 33, 231 74 47, 230 87 00, 241 70 45/46.
Луцьк, т. (03322) 4 94 22, (0332) 77 97 32
Н ом інальна
потужність: 40 Вт;
м а кси м а л ьн а
потуж ність: 90 Вт
р е ко м е н д о в а н а
потуж ність
підси л ю ва ча (m in
40 - 90;
.
м агнітне
екрануванн я;
р озм ір
о д н іє ї кол о н ки
(В х Ш х Г ):
1 5 0 x 4 7 0 x 2 1 0 ;
вага о д н іє ї
ко л о н ки : 5,6 кг;
кол ір: b e e ch .
М одель
Кількість с м у г відтворення
ВЧ д и н а м ік
НЧ д и н а м ік
О пір, ом -------------------------------
Чутливість, дБ
Д іап азо н р об о чих чостот Г
ДОМАШНІ КІНОТЕАТРИ ТА HI-FI
H P - 7 6 0 F
Тип------------------------------------------------------------------------------
М о д ел ь ----------------------------------------------------------------------
Кількість смуг відтворення
ВЧ д ін а м и к
НЧ д ін а м и к --------------------------------------------------------------
Опір, О м -------------------------------------------------------------------
Чутливість, Д б
---------------------------------------------
Д іа п а зо н р об о ч их частот, Г ц -------------------------------
Н ом інальна потуж ність, Вт ----------------------------------
М а кси м а л ь н а потуж н ість, В т ------------------------------
Р еком енд ована потуж н ість п ід си л ю ва ча (m in -
М агнітне е кр а н ува н н я, + /-
---------------------------
Розмір о д н іє ї ко л о н ки , ( В х Ш х Г ) ------------------------
Вага о д н іє ї ко л о н ки , к г -----------------------------------------
колір------------------------------------------------------------------------
Н апольна А
4
г
—не
іЖ
— 1"
--------------- J « ,5 '
-------------6
----------------------90
---------38 20000
--------------------- 60
--------------------150
m a x) — 60-50
" — — — -f
1035x195x368
------------------20,5
- b ee ch, b la c k
л
Л
4% “І техничні особл ивості: ф аза
0
/
180
,
# % Ч ь ш Ч
І захист від КЗ, автом атичне вм и кан ня/
І вим кнення
Тип--------------------------------------------- активний сабвуфер
Модель--------------------------------------------------- Ав-31
Діапазон робочих частот, Гц----------------------------- 40 120
Номінальна потужність, Вт------------------------------------ 96
Діаметр діфузора, дюйм-------------------------------------Ю'
Джерело живлення В/Гц/Вт----------------------- 220/50/250
Розм
ір, мм-------------
300x350x445
ВІДЕОКАБЕЛЬ
A S030-0401
- 1 RCA sub. 1 R C A-stereo H igh Level.
R S - 2 0 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
М ож ливість о д н оч а сн ого кер уванн я
д еся тьм а пристроям и;
великий с е н с о р к д іу м ^ и в и в ч » ОИ і м отичним
підсвічуваннл^^^^^
ін д и ка то ри
0
їй , ч а с у й рівня р о зр я д ки е лем ентів
ж ивлення; І
кн о п ки п р я м Ь > д о с ту п у для ф ун кцій, я кі часто в икористовую ться,
12
к н о п о к л л Ш іа к р о к о м а н д ;
д о д а тко ви й И ^ ^ р т для ш ви д кого н астрою ван ня
Ваш іх приладів;
тайм ер;
м ож ливість п р о гр а м у Ш м в з ком пью тера;
інтерф ейсний к а б е л ь ,
р об о ча не м енш е 8 м при к ^ І ^ м е н ш е 30 гр од усів;
елем енти живлення: 3 галь1
3 Иі-М Н
а кум ул ятор и р о зм ір у А АА;
розм іри: 210 х 68 х 24 мм;
м а с а : 175,5 г (з е лем ентам и ж ивлення)
д Б ----------------------------
р об о чих чостот, Гц
нальна потуж ність, Вт —
кси м а л ьн а потужніСть.Вт
456 51 11,45613 19,404 86 98, 404 53 17,404 68 58, 8 800 500 15 ЗО
Львів, т. (0322) 74 10 88
Вінниця, т (0432) 53 11 77
Горлівка, т. (06242) 2 40 08
Дніпропетровськ, т. (0562)38 55 01, 34 ЗО 40, 36 99 55
Донецьк, т. (062) 381 32 05, 382 6515,381 36 85, 386 31 41 03
Житомир, т. (0412) 413 500
Запоріжжя, т. (0612) 13 00 51, (061) 220 94 82
Комсомольськ, т. (05348) 2 22 37
Кременчуг, т. (0536) 79 67 66, 791213
Кривий Ріг, т. (0564) 77 48 16,
Маріуполь, т. (0692) 34 34 09, 41 11 67
Мукачеве, т. (03131) 5 4411, 8 050 54946 08
О деса, т. (048) 724 10 45, (0482) 49 67 16
Севастополь, т. (0692) 55 52 25
Сімферополь, т. (0652) 52 05 20, 24 84 22
Харків, т. (0572) 58 58 05/06/07, 54 69 54,
93 81 81,712 71 53, 26 96 77
Херсон, т. (0552) 22 98 94
Ялта, т. (0654) 31 62 69
Луганськ,
Т .(0 6 4 2 )4 6 4 2
07
З А П Р О Ш У Є М О Д И Л Е Р І В Д О С П І В Р О Б І Т Н И Ц Т В А (0 4 4 ) 5 3 7 2 9 6 8
s
v
e
n
.
u
a
предыдущая страница 27 Мой Компьютер 2004 46 читать онлайн следующая страница 29 Мой Компьютер 2004 46 читать онлайн Домой Выключить/включить текст