ELECTRONICS
CN-PD252
C an yo n U S B 2 0 Portable H D D з
ж орстким диском S A M S U N G -
м обільни й
пристрій зберігання
даних з U S B інтерф ейсом. Це
ідеальне ріш ення для активних
м обільни х кор и стувачів є н ай -
легш им і найоптим апьніш им з а -
собом для зберігання, передачі та
перенесення інф ормації Д е б Ви
не були - вдома, на роботі чи в
дорозі - C an yon Drive з ж орстким
диском S A M S U N G надасть Вам
м иттєвий високош видкісний д о с -
туп д о В а ш и х документів, ф айлів
відео та ф отограф ій через будь-
який ком п'ю тер з U S B портом.
D
ISTRIBUTED
BY
ASBIS
www.asbis.ua
предыдущая страница 27 Мой Компьютер 2004 45 читать онлайн следующая страница 29 Мой Компьютер 2004 45 читать онлайн Домой Выключить/включить текст