>4
ДОМАШНІ КІНОТЕАТРИ
ТА HI-FI КОМПОНЕНТИ
S V U
A U O I l
Тип
AC -U
-каналів
АС тил. каналів * центр, канл^
Модель.
АГ-111
АТ-311
АТ-311
Кількість полос відтворення
2
2
2
ВЧдинамй
1”
Т
НЧ динамм
2x4"
4"
2x4"
Опір Ом
8
8
8
Діапазон робочих частот Гц
35-20000
40-20000
35-20000
Максимальна потужність, Вт
20
18
20
Магнітне ек анування, +/-
+
+
+
Размір.
м*#
-н і.і
,мм 460x150x232
262х150х19і
1‘
• * «П2
Колір
black, beech, silverblack, beech, silveiblack beech, s
Тип: п р огра ва ч DVD, д е ко д е р и : D olb y D igital, D olb y Pro Logic II, HDCD, PCM; від твор ю ван і ф ор м а ти: DTS, CD, D V D -V ide o, DVD-R/W , VCD, DVCD,
I JPEG; в ід е о с и с те м а : NTSC/PAL, опти чна зчитувольна с и с те м а ; A IG aA s (650 нм , 780 нм ), д іа п а зо н звуко во го ка н а л у ; DVD: Fs=48k T4 (4 Гц - 22 K J
Fl 44,1 кГц (4 Гц - 20 кГц); від но ш ення с и гн а л /ш у м , дБ: 90 д на м іч ни и д іа п а зо н звуко во го ка н а л у , дБ; 90; входи: 1R CA-C V, 1 4-d in -Y C „1 R C A -fl
' -op t, 1 RC Д -5.1; р о з м ір ( В х Ш х 0 :4 3 0 x5 0 x2 6 0 , вага, кг: 3,1; д ж е р е л о ж ивлення, S Г ц - 1 1 0 -2 4 0 ,5 0 -6 0 « лір. ; К .
jc k
Тип: пр о гр о ва ч DVD, д е к о д е р и : D o lb y D igital, DTS, D o lb y Pro Logic II, HDCD, PCM ' в ід твор ю в ан і ф ор м а ти; DTS, CD, D V D -V ideo, DVD-R/W .
Ло,
DVCD, SVCD.CD-R/W , M P j,
Mfc OKO, JPEG; в ід е о с и с те м а ; NTSC/PAL, оптична зчитувальна с и с те м а : A IG aA s (650 нм , 780 нм ), д іа п а зо н з вуко во го к а н а л у : DVD: Fs=
I - -,1 кГц (4 Г ц - 20 кГц); « д н им *-ня с и гн а л /ш ум , дБ ;9 0,д на міч ний д іа п а зо н звуко во го к а н а л у , дБ: 90; вхо д и: 1R CA-Ç V, ' 4 аіп УС,
1 -
1R C A-5.1; р о з м ір (В ■
.і х Г): 430x43x260, вага, кг: 3,0; д ж е р е л о ' мі. J/Гц: 110-24
ЗО-бО;*1
■ ; • і
. і, b la c k
Fs=96 кГц
Тип; п
і н а *, м DVD, д е к о д е р и : D o lb y D igital, DTS, D olb y Pro Lo g ic II, HDCD, PCM; від твор ю ван і ф ор м а ти: DTS, CD, D V D -V ideo, DVD-R/W , VCD, DVCD, SVCD C D-R/W , MP3, K o d a k p ic tu re CD,
M R.OKO,
ß
мі і с м , NTSC/PAL, опти чна зчитувальна с и сте м а : A IG aA s (650 нм , 780 н м ), д іа п а зо н з вуко во го ка н а л у DVD; Р$=48кГц (4 Гц - 2 2 кГ ц ), Р $=?6кГц(4 кГц - 44 кГц), CD:
Fs=44,1 кГц (4
,-h ■
Гц); від но ш ення с и гн а л /ш ум , д Б :-
на м іч н и й д іа п а зо н з вуко во го к а н а л ., дБ: 90; вхо д и: 1 RCA CV, 1 4-din-Y C „1R C A -Y U V , V G A , SCART 1 : *
,1 *
-
І,
1 a p t, « С А Я р З Я Ц ь С х Ш вГ ):43 Г х4 1І,.
.-м.
,
кмвлФМ’*.
. С Д ц 1 Ю -2 4 С 60-60: к о л і** «<*•», M o ck
ТИП:
СТІЙКИ ДАзЛ C y A K .X ^ A O A H 'J H H J
Кількість
п о л и ц ь :
З
Відстань між полицями, мм:
260.
Габарити-
5 6 0 x ^ 3
М атеріал:
алюміній, плита № г
Конструкція;
конуси
Колір: sltvef oak, cherry, black, Ьеесн
С ТІИ КИ
для
ауд іооблад нан* я
висота, мм: 520
Габарити в е р х н ю !
плити, мм: 144 х 154,
180 х 240
Габарити ниж ньої
плити, мм: 2 1 8 x 3 3 8
М атеріал: алюміній
плита MDF
Конструкція:
дві верхні
плити, конуси
Колір:
silver, oak, cherry, black, bee ch
стійки для
ауд іо об л ад н ан ня
висота, мм: 780
Габарити верхньої
плити, мм; 144x154,
18 0 x2 4 0
Габарити ниж ньої
^ ^ и т н «, мм. 2 1 8 x 3 3 8
Матеріал.
Я г
алюміній,
У
плита MDF
Конструкція:
дві верхні
плити, конуси
Колір:
sitvwr, oak, cherry, black, bee ch
НАШІ ПАРТНЕРИ
Київд. (044) 537 29 68,451 88 33,231 74 47, 230 87 00,241 70 45/46,
,456 5111,4561319,404 86 9§, 404 53 17,404 68 58,8 800 50015 ЗО
1
Вінниця, т. (0432) 53 11 77
Горлівка, т. (06242) 2 40 08
Дніпропетровськ, т. (0562)38 55 01, 34 ЗО 4 0 ,3 6 99 55
Донецьк, т. (062) 381 32 05,382 65 15,381 36 85, 386 31 41 03
Запоріжжя, т. (0612) 13 00 51, (061) 220 94 82
Комсомольськ, т. (05348) 2 22 37
Кременчуг, т. (0536) 79 67 66, 791213
Кривий Ріг» т. (0564) 77 4816, E-mail: [email protected]
З А П Р О Ш У Є М О Д И Л Е Р ІВ Д О С П ІВ Р О Б ІТН И Ц ТВ А (0 4 4 ) 537 29
6 8
Луцьк, т. (03322) 4 94 22, (0332) 77 97 32
Львів, т.(0322)7410 88
М ар уполь, т. (0692) 34 34 09,41 11 67
•Мукачев , т. (03131) 5 4411, 8 050 549 46 06
О де с а , т. (048) 72410 45, (0482) 49 6716
С вастополь, т. (0692) 55 52 25
Сімферополь, т. (0652) 52 Û5 20, 24 84 22
Харків, т. (0572)58 58 05/06/07. 54 69 54,
93 81 81,712 71 53,2696 77
Херсон, т.(0552)2298 94
Ялта, т. (0654) 31 6269
предыдущая страница 21 Мой Компьютер 2004 45 читать онлайн следующая страница 23 Мой Компьютер 2004 45 читать онлайн Домой Выключить/включить текст