*Bvt можете
2 0 %
1 0 %
о
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
П роф есіонали ком панії Сапоп, що працю ю ть по 4-х основних напрям ках: принтери, копіри,
кольорові сканери та факси, об'єднали свої зусилля для створення провідного лазерного
багатоф ункціонального пристрою.
Результатом цієї співпраці стала поява ряду лазерних ком пактних БФ П, щ о здатні обробляти
до 18 сторінок за хвилину, зберігаю чи Ваш час та збільш ую чи прибутковість Ваш ого бізнесу.
Але
якщ о Вас цікавить тільки копіювання, виберіть прості у використанні копію вальні апарати з
картридж ам и „Все в од ном у", які не потребую ть обслуговування. П росто і надійно.
Більш докладна інф ор м ац ія на w w w .c a n o n .c o m .u a
ЬаБегВаБе М Р 5 6 3 0 & І№ 5 6 5 0
> Лазерний принтер
> Лазерний колір
> Кольоровий сканер
> Лазерний факс (МБ5650)
І.а5ЄгВа5Є М Р 3110
і
Лазерний принтер
І Лазерний колір
> Кольоровий сканер
РС 108№ С 1 28’
і
Колір з найвищ ими показниками
продажу в Україні
у о и с а п *
’ЛазерБейз еМеФ5630 та еМеФ5650, 2ЯазерБейз еМеФЗЧЧО 'ЕфСі 108/ ЕфС» 128
C a n o n
предыдущая страница 17 Мой Компьютер 2004 45 читать онлайн следующая страница 19 Мой Компьютер 2004 45 читать онлайн Домой Выключить/включить текст