Застосувати
А К Ц І Я 3 2 0 В Е Р Е С Н Я
П О 3 1
Ж
О
В Т Н
Я
У
П
У
И
М
О
Н
І Т О
Р
Ч
И
Н
О
У
Т Б
У
К
Т
А
!■
ПОДАРУНКИ
(о ж н и й п о куп ец ь , яки й п рид бає в и з н а ч е н у м одель
л
монітора чи н о у тб ука в и р о б н и ц тв а
1
.
6
, з а го тів ку в !
»еріод р е к л а м н о ї а к ц ії в м а га з и н а х ,
я кі п о з н а ч е н і
іпеціальною н акл е й ко ю н а д в ер я х, о тр и м а є ігровий
;упон. Й о го
треба
за п о в н и ти та о пустити у “п р о м о - .
ж р и н ь ку '1,
я к а зн а х о д и ть с я у м а га з и н і не
п ізн іш е І
мж
31
Ж о в т н я
2004
р оку. Д ля о тр и м а н н я віртуальних І
:ош тів
н а
п р и д б а н н я
п о д а р у н ків
(к н и г,
м у з и ч н и х |
а к о м п 'ю те р н и х С Р , ф ільм ів н а Г)\/Г) д и с к а х а б о
/Н Б
к а с е т а х
т а
ін ш е )
в
п ер іо д
з
20
л и с то п а д а
ю
20
гр уд н я
2004
р о к у в ін т е р м е т -м а га зи н і,
в а м
ю обхідно за й ти н а са й т
Р*°*п ;
'
еквівалент
є :-тпа^ст*с.р Невикористані віртуальні гроші не повертаються Сгтаг# »оа*пца
»п р л т г .о явних чинним законодавством України у звязку з ьлг-ин/м
і . -можці несуть самостійно
- Т ■
зд ис гається за рахунок коштів покупця Для отримання грпіу чмОіииа пдвґ'яолтн кур еру чан
в і І
ну ч а тину <у-гаип 3 »о м а •ичпимнм*'
стссоано
шні
и н У ч л н у я м р т в т т * *м « и о р и и ь о ю а д ж с о ю
ТП'В_рп:т;.уи*,-
w w w .b a m b o o k .c o m
К У П
У Й
М
О
Н
І Т О
Р
ч
и
н
О
У Т Б
У К
!
і ?
предыдущая страница 5 Мой Компьютер 2004 43 читать онлайн следующая страница 7 Мой Компьютер 2004 43 читать онлайн Домой Выключить/включить текст