Самсунг представляет новые концептуальные
Д о д а й
ч а р і в н о с т і
у
з в и ч н и й
с в і т
SAMSUNG DIGIT«//;
everyone's invited-«
.
?
SyncMaster 795ИЭ
4- V
zi
меде ви аудио-видео продукции 2004 годе
Д К Я rai»'* Ж»* ну»
Інтернет-режим
яскравості
SAMSUNC
V
М
о
н
і т
о
р
и
с
е
р
п
М
а
д
і с
В
г
і д
И
І
Магічне поєднання дизайну і можливостей
М а г і я я с к р а в о с т і ! М о н іто р и Б а т є и п д З у п с М а є Іе г с е р ії М а д іс В гід ІїІ (7 9 3 М В , 7 9 5 М В , 7 9 7 М В , 9 9 7 М В ) -
є д и н і
м о н ітор и , о б л а д н а н і ч о т и р м а р е ж и м а м и я с к р а в о с ті д л я в и к о н а н н я б у д ь -я к и х з а в д а н ь п р и о д н о ч а с н ій
в ід п о в ід н о сті всім в и м о га м б е зп е к и .
М а г і я
к о м ф о р т у ! П р о г р а м а М ад ісТ и п е® н а д а є м о ж л и в іс т ь в с т а н о в л ю в а т и п а р а м е т р и з о б р а ж е н н я
Монітор
S a m s u n g 7 9 5 М В
н а в іть б е з в и к о р и с т а н н я к н о п о к н а п а н е л і м о н ітор а. Д л я п р и х и л ь н и к ів т р а д и ц ій н о ї н а с т р о й к и п е р е д б ач е н і
к н о п к и н а б о к о в ій панелі.
М а г І Я д и з а й н у ! Н о в и й д и з а й н к о р п у с у з д а т н и й п р и к р а с и т и б у д ь -я к и й ін те р ’є р в ід с т р и м а н о г о о ф іс н о го
д о в и ш у к а н о г о д о м а ш н ь о г о .
Монітори Samsung серії MagicBright - досконалість за межею реальності.
Алгрі
(0482) 379706.379707
Рома
(061)2209622,2209621,2209615
МТІ
(044) 4583434
Прексим-Д
(048) 7772277,7772266
Фокстрот ІТ
(044) 2477037, 5374800
Інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном інфо-служби
Самсунг Електроніко: 8-800-5020000 (дзвінки в межах України безкоштовні)
www.samsung.ua
предыдущая страница 2 Мой Компьютер 2004 43 читать онлайн следующая страница 4 Мой Компьютер 2004 43 читать онлайн Домой Выключить/включить текст