CANYON
З о в н іш н і н а к о п и ч ув а н і C A N Y O N
з д и с к а м и S A M S U N G
C an yo n U S B 2 0 Portable H D D з
ж орстким диском S A M S U N G -
м обільни й пристрій зберігання
даних з U S B інтерф ейсом
Це
ідеальне ріш ення для активних
м обільни х кор и стувачів є най-
легш им і найоптим альніш им з а -
собом для зберігання, передачі та
перенесення інформації. Д е б Ви
не були - вдом а на роботі чи в
дорозі - C an yo n Drive з ж орстким
диском S A M S U N G надасть Вам
м иттєвий високош видкісний д ос-
туп до В аш и х документів, файліо,
відео та ф отограф ій через будь-
який ком п'ю тер з U S B портом.
ELECTRONICS
Вектрга С ервіс
Д іанест
К м пас
M D M
M K S
С те к ком п'ю тер
(044) 249 7368
(044) 455 6655
(044) 531 J730
(044) 464 5555
(0572) 14 1425
(0322) 4Г 3434
С М ІТ
Техніка
ТіД
ФІТ :
Ф іжстр,)т
(0572) 14 236 6
( ;62) 3 6 5 625 0
(0482) 37 5222
(062) ЗН1 320 5
(644) 461 9503
предыдущая страница 13 Мой Компьютер 2004 42 читать онлайн следующая страница 15 Мой Компьютер 2004 42 читать онлайн Домой Выключить/включить текст