WH
ще в попередній версії 1.30 набір іко-
нок теж примушує стандартні піктогра-
ми W indows тихенько червоніти ©.
В нових версіях Totol C om m ander
з'явилися новомодні таби, що дозволя-
ють оперувати не дво-
ма, а трьома і більше
панелями. Krusader та-
кими вдосконалення-
ми радує своїх кори-
стувачів вже досить
давно (рис. 2). Відкри-
Пінгвін-хрестоносець
Щ
е років 5 тому ніхто і мріяти не
міг про O penO ffice, налаштову-
вати систему доводилось виключ-
но за допомогою текстового ре-
дактора (хто і тепер боїться цієї проце-
дури, раджу хоч одним оком глянути на
M andrake Control Center), примусити сис-
тему розмовляти знайомою мовою мож-
на було тільки за допомогою лома ©.
..
Звичайно, і сьогодні ніхто не відміняв
bash, vim та компанію. Більш того, старі,
перевірені часом, інструменти постійно
вдосконалюються. Одним з таких безвідмов-
них помічників був і залишається файло-
вий менеджер Midnight Commander (або
простіше — МС) — клон мегапопулярно-
го свого часу Norton Commander. Але.
..
Так розпорядилася історія, що вже вирос-
ло покоління, яке ні разу не користувалось
ні Нортоном, ні його вдосконаленим на-
ступником Far ом. їм, бачите, FRIGATE по-
давай, або, в крайньому разі, Total Com-
m ander ©.
.. І буває, поставивши собі
Linux, першим ділом запускають розхвале-
ний на форумах МС, і через п'ять хвилин
вже чути нарікання на те, що незручно,
старомодно.
.. «А Total Commander під твій
Linux є? Нема?! Сакс!!!» Ну і як ти такому
поясниш, що інтерфейс майбутнього — ко-
мандний рядок ©?
Спеціально для тих, хто (поки що) в
страшних снах бачить набивання довгих-
довгих
команд
в
чорному-чорному
терміналі, а сині панелі залишає на до-
лю пристаркуватих хакерів © , і створено
Krusader!
Файловий менеджер з широки-
ми можливостями, сучасним інтерфейсом
та зручним керуванням, проживає но
ПОТОЧНО
версія
1.40, важить біля 2.6 М б (вихідні коди).
Осучаснений «класичний» двопанель-
ний інтерфейс. Отримуйте (рис. 1)! На
інтерфейси, написані під бібліотеками
QT, ще ніхто не скаржився. Оновлений
Сергій БУРАЧЕК (BUR)
г
За три роки користування ііпих’ом, я не міг не помітити
— кількість
користувачів цієї системи постійно зростає. Відповідно змінюється
і асортимент програм, які є найпопулярнішими в своїй області. Про
одну з таких і піде мова в даній статті.
щ
т
M
,'nh»r8iWu4g«V
fil_Uvl3n»A
;m
ter_my_»l'ln
'0t.
Рис.З
вається новий таб по замовчуванню в
домашній директорії користувача.
Вміє Krusader і розрізняти тип файлів,
які користувач переглядає за допомогою
F3: файл HTML відображається як веб-
сторінка за допомогою механізму KHTML,
який приводить в дію Konqueror; звукові
та відеофайли відкрива-
ються вбудованим медіа-
плеєром
(рис. 3);
зобра-
ження також виглядають
як зображення © . Д о
речі, є і «фірмова» фіча
Total Commander — розрізання та склею-
вання файлів, знаходиться в меню
File >
Split file (рис. 4).
Щ о там ще? Ну зви-
чайно, який нормальний
файловий менеджер сьо-
годні обходиться без вбу-
дованого
FTP-клієнта?
Правильно, ніякий. Є така річ і тут, не-
зважаючи на те, що Linux не страждає
на відсутність спеціалізованих FTP-клієнтів
типу КЬеаг чи GFTP. Називається ця річ
RemoteMan і
відкривається по c t r l+ c
(рис. 5). Досить зручний менеджер з'єднань
всіх підтримуваних протоколів ( f t p ,
s f t p , smb, fis h ), який допоміг мені ви-
01:01
Bn(IUhe!il»/snareiMusrynynl_l>vljneninl«rjTiy_sK
lr>
.'ei_lti
m
S n „
1
m
il
Рис.4
підтримують. Так що доведеться спочат-
ку переписувати собі © . Щ е одне заува-
ження: розробники чесно попереджають,
причому попереджають вже третій реліз
підряд © , щоб ми до RemoteMan не ду-
же звикали, оскільки його збираються ви-
лучити з наступних релізів на користь
універсального менед-
ж ера
закладок,
який
відкривається за допо-
могою зірочок в право-
му верхньому кутку па-
нелей.
Звичайно, вміє Кгизагіег і працювати з
архівами, і показувати інформацію про ви-
користання розділів Н0Д,
і монтувати-розмонтову-
вати їх (рис. 6). Але одна
особливість одразу і без-
поворотно прив'язала йо-
го іконку до мого Робочо-
го столу. Справа в тому, що навігацію мож-
на здійснювати виключно за допомогою
клавіш зі стрілками: вгору-вниз — пе-
Рис.2
рішити одну проблему. Справа в тому,
що при використанні в якості ЕАЫ-брау-
зерів програм типу Б тЬ 4к, ЬпМеідЬЬог-
кюогі чи монтуванні мережних Windows-
ресурсів вручну зо допомогою гтЬ т о и п ї
без купи додаткових параметрів ви не
зможете прочитати файл чи зайти в пап-
ку з кириличним іменем. Krusader же нор-
мально справляється з такими речами.
Проблема тільки в тому,
що в такий спосіб немож-
ливо, скажімо, прегляну-
ти фільм прямо з чужого
вінчестера, оскільки ба-
гато плеєрів/в'юверів і т.
д.
протоколу в тЬ
не
ремішення по списку; вправо-вліво —
відповідно вхід в папку і вихід з неї. Цей
спосіб виявився настільки зручним, наскільки
і швидким: навігація практично не потре-
бує рухів пальців.
І
нарешті, для тих, хто повірив ©, кілька
слів про установку. По замовчуванню про-
грама інсталюється в
/usr/local/kde.
Пе-
ревірте, чи дійсно у вашому дистрибутиві
KDE знаходиться саме тут. Користувачам
M andrake можу точно сказати, що не тут
© , а в /и$г, тому вказуємо цей шлях:
[ b u r @ h o m e s e r v e r
k r u s a d e r - 1 . 4 0 ] S
. / c o n f i g u r e
—p r e f i x = / u s r
[ b u r @ h o m e s e r v e r k r u s a d e r - 1 . 4 0 ] $
m a k e
[ b u r @ h o m e s e r v e r k r u s a d e r - 1 . 4 0 ] $ s u
[ r o o t @ h o m e s e r v e r k r u s a d e r - 1 . 4 0 ] #
m a k e i n s t a l l
О т і все. Щ е хтось сумнівається, що
працювати в Лінуксі зручно? Тоді пишіть.
Дискутувати я люблю © І
М О Й КОМ ПЬЮ ТЕР
предыдущая страница 27 Мой Компьютер 2004 40 читать онлайн следующая страница 29 Мой Компьютер 2004 40 читать онлайн Домой Выключить/включить текст