то б то вони не звикли м ати при буток
від цього хоббі.
Перспективи розвитку вільного ПЗ
в Україні: на Вашу думку, як швидко бу-
де розвиватися цей процес?
— Перспективи, попри всі переш ко-
ди, неабиякі. Н е секрет, щ о на сьогодні
користувачі вільного П З — це а б о ен-
тузіасти, а б о «контори», які змушені відмо-
витись від комерційного П З внаслідок йо-
го д орогови зни ,
боячись
ш траф ни х
санкцій з боку офіційних органів. Нехай
за домаш німи користувачам и на пред-
мет дотримання ліцензій поки щ о ніхто
не слідкує, але якщ о лю дина с п р о б у ва-
ла той же Упих на роботі, і, більш е то-
го, він
їй
сподобався, то ймовірно, щ о
вона спробує цю систему і вдома. Щ о
ж до ентузіастів — їх чисельність невпин-
но зростає Якщ о щ е чотири роки том у
в Чернівцях м ож на було нарахувати до
десяти досвідчених лінуксоїдів, то тепер
їх кількість наближається до сотні.
Звісно, дотрим увотись ліцензій н е -
обхідно. А ле розробники ком ерційного
П З повинні подумати і про наш і реалії.
Я дум аю , якщ о та сам а M icrosoft вста-
новить ціну на W in d o w s ХР Professional
в Україні не $15 0 , а $75, прибутки її від
цього не зменшаться, а зростуть, оскільки
втроє більш е лю дей відчують, щ о така
операційна система (ліцензійна, зауваж -
те) їм по кишені. А тоді користувач вже
буде звертати увагу на наявність вибо-
ру між пропрієтарним та вільним ПЗ.
Чого, на Вашу думку, бракує
Comp(OS)lt'y? Чи розширятиметься коло
розробників? Хто потрібен проекту?
Можливо, читачі «МК» зможуть приєдна-
тися?
— Н айбільш е бракує часу на його
р о зр о б к у © . А якщ о серйозно говори-
ти п р о недоліки, то н асам пер ед хочу
відзначити високі системні вимоги: н о р -
м ально працю вати можливо лиш е з пр о-
цесор ом від РІІ-400 і 128 М б R A M Але
це недолік всіх L iv e C D та к о го класу
(потрібно вибирати між зручністю K D E
ш видкістю його роботи, та й O p e n O f-
fice
скр о м ністю
в
р е с у р с а х
не
вирізняється). Н е виріш ує справи і ядро
версії 2.6 — швидше, ніж читається ком-
пакт-диск, система все одно п р а ц ю в а -
ти не буде.
Якщо говорити п р о «добровольців», то
нам зар аз дуже необхідна людина, яка б
сер й озн о зайнялася документацією до
системи. М и плануємо створити розгор-
нуте і зрозуміле керівництво по користу-
ванню О С — не будемо забувати, на яко-
го користувача орієнтований Com p(OS)lt.
А надалі запрош ення до співпраці буде-
м о «вивішувати» на сайті проекту.
Дякую за цікаве інтерв 'ю
. Га даю,
що у майбутньому, за підтримки вітчиз-
няної Linux-спільноти, Comp(OS)lt буде
в Україні справжнім «брендом>\ як ALT
Linux в Росії або Mandrake Linux у
Франції. Хай щаститьІ
Ж Окончание.
Н ачало на стр. 2 4 -2 5
файл, если качество от этого не улучшит-
ся? В принципе, то же м ож но сказать и
о кодировании музыки с линейного вхо-
да. Непонятно, кому потребуется оциф -
ровывать записи с качеством 320 Кбит/с.
..
Д аж е если брать копирование с С Р , то
Рис. 11
искажения при двойном преоб -
разовании (цифра->аналог->циф-
ра со сжатием) и шумы от исполь-
зования неэкранированной ап-
паратуры будут более значитель-
ны, чем потери качества при ко-
дировании с меньшим битрейтом.
Так или иначе, подобные записи
все равно не годятся для музы-
кального архива. Н а устройствах
же такого класса, как рассм ат-
риваемые плейеры, вполне д ос-
таточно 9 6 -1 6 0 Кбит/с при час-
тоте дискретизации 44.1 кГц. Х о -
тя, с другой стороны, дополни-
тельные настройки никогда лиш-
ними не будут. О н и позволят до-
биться оптимального качества при мини-
мальном разм ере файлов. Жаль, что о б а
устройства не поддерж иваю т запись с
переменным битрейтом
О питании
З а в е р ш а я сравнительны й о б зо р , в
двух словах о стан овл ю сь на питании
устройств. К ак видно из специф икации
(таблица в предыдущ ей час-
ти статьи), плейеры питаю т-
ся от различных элементов.
Логично, что по продолж и-
тельности работы от о д н о -
го источника питания Б а т -
ьипд
б уд ет
п рои гры вать
плейеру о т іРіуєг. Так в дей-
ствительности и происходит.
Н о только если іРіуєг ІГР-390Т «прош ит»
родной прош ивкой! Да, тогда время его
раб оты от одной алкалиновой б ата р е й -
ки составляет около 1 8 -2 0 часов. Н о
стоит использовать неродную прош ив-
ку, и автоном ность плейера падает до
9 —
12 часов © . А это уже время жизни
того же Б а т5 и п д -а УР-55\/. Так что не
все так просто, как хотелось бы.
..
Так что же лучше,
іР і у є г
іТ Р -3 9 0 Т
и л и
Б А М Б и Ы О УЕРР У Р -5 5 У ? Д елайте вы-
воды сами. У плейеров м ного общ его,
но есть и различия. В первую очередь
это касается дизай на и настроек. Н е
последнее м есто при вы боре играет и
наличие сервисной м астерской в ваш ем
регионе (по своем у опы ту
знаю). Если найти город, в
котором нет сервисного цен-
тр а Б атви пд , довольно тя-
жело, то с іВ ^ег ситуация
будет посложнее.
P.S. В этом году нас ждут
несколько новинок М р З флэш-
плейеров как от Баггшипд, так
и от іРіуєг. Данные модели ос-
нованы на б а зе вы ш ерас-
смотренных, уже «обкатан-
ных» плейеров Батвипд, кста-
ти уже представил две моде-
ли - УР Т5 (рис. 9) и УР-60
(рис. 10). А іЙуєг выдал це-
лых пять моделей — |ДР-700
(рис. 11), 1ЕР-800 (рис. 12), № -9 0 0 (рис. 13),
|ЕР-1000 (рис. 14) и |ГР-1100 (рис. 15). Н а
ф оне «обычных» М рЗ-плейеров внимания
заслуж иваю т модели УР-60 и 1ДР 1100.
П ервы й пом им о стандартного н а б о р а
функций имеет счетчик калорий, измери-
тель пульса, секундомер и противоудар-
ный влагозащитный корпус. Второй соз-
дан с акцентом на необычный футуристи-
ческий дизайн и небольш ие
размеры. О б а плейера о б о -
рудованы 01.Е О-дисплеями с
подсветкой и литиево-поли-
мерными батареями. О сталь-
ные модели менее оригиноль-
ны, но также заслуживают вни-
мания. Плейер УР-Т5, являю-
щийся по сути наследником
УР-55, оборудован немного большим дис-
плеем и имеет меньшие размеры. О н уже
доступен в продаже по цене около 189у.е.
(за модель с 2 5 6 М б памяти). Плейеры се-
Рис.15
рии 1ЕР-700 также поступили в продаж у
по цене около 210 у.е.
О тдельное спасибо Василию Ткачен-
ко, не пож алевш ем у отдать на р асте р -
зани е свой 1Р^ег © .
Рис. 13
предыдущая страница 27 Мой Компьютер 2004 29 читать онлайн следующая страница 29 Мой Компьютер 2004 29 читать онлайн Домой Выключить/включить текст