S A M S U N G D IG IT a l \ )
everyone's invitedTM
Самсунг Діджітол. Приєднуйтесь
Т р а д и ц і я с т в о р е н н я д о с к о н а л о г о .
С а м с у н г М Ы 7 5 0
В і д с і к а ю ч и
в с е
з а й в е .
. .
Н о в а м о д е л ь С а м с у н г М І . - 1 7 5 0
♦ 1 6 с т о р ./х в .
• 1 2 0 0 x 6 0 0 к р а п о к н а д ю й м
• п а м 'я т ь 8 М б
• п р о ц е с о р 1 6 6 М Г ц , С а м с у н г
• п о р т ( .Р Т /и в В
• р е ж и м е к о н о м ії т о н е р а (д о 4 0 % )
• п о в т о р д р у к у о с т а н н ь о г о а р к у ш а н а т и с к а н н я м о д н іє ї к н о п к и
Принтер
Самсунг МІ_-1750
• с у м іс н іс т ь з В ін д о у с 9 5 /9 8 /2 0 0 0 /М Е /ІМ Т 4 .0 /Х Р , Л ін у к с , М а к 8 .6 , О О Б
• 3 р о к и г а р а н т ії
Все досконале -
раціональне.
А л гр і
(0 4 8 2 ) 3 7 9 7 1 5
3 7 3 7 8 9
М Т І
(0 4 4 ) 4 5 8 3 4 3 4
С о ф т г
( 0 4 4 ) 2 5 8 7 6 7 8
2 5 8 7 6 7 9
Ф о к с т р о т
(0 4 4 ) 2 3 5 0 1 1 5 , о г т 4 6 1 9 5 3 6
Р о м а
( 0 6 1 ) 2 2 0 9 6 2 2 , 2 2 0 9 6 2 1 2 2 0 9 6 1 5
П р е к с и м - Д
(0 4 8 ) 7 7 7 2 2 7 7 7 7 7 2 2 6 6
Ін ф о -с л у ж б а С а м с у н г Е л е к т р о н ік о : т е л . 8 - 8 0 0 - 5 0 2 0 0 0 0 ( д з в ін к и в м е ж а х У к р а їн и б е з к о ш т о в н і)
w w w .s a m s u n g .u a
следующая страница 2 Мой Компьютер 2003 39 читать онлайн Домой Выключить/включить текст