М
і н і с т е р с т в о о х о р о н и з д о р о в ’ я У к р а ї н и р е к о м
е н д у є
ш ш т
. ,
.
ф
» . - і*
" У
* т - ч
Модель, що проходила тестування
Flatron 795 FT Plus
З г і д н о
з в и с н о в к а м и
з а з н а ч е н о г о
д о с л і д ж е н н я м і н і м а л ь н и й
в п л и в н а з д о р о в ’ я к о р и с т у -
в а ч а з а ф і к с о в а н о п р и р о б о т і з
м о н і т о р о м ІЛ З Р і а і г о п . Т о м у н а
с у ч а с н о м у е т а п і р о з в и т к у
к о м п ’ ю т е р н и х т е х н о л о г і й ц е й
м о н і т о р м о ж е б у т и р е к о м е н -
д о в а н и й д л я в и к о р и с т а н н я
у п р о ф е с і й н и х , о с в і т н і х ^
н а у к о в и х
Ц ІЛ Я Х .
предыдущая страница 1 Мой Компьютер 2002 36 читать онлайн следующая страница 3 Мой Компьютер 2002 36 читать онлайн Домой Выключить/включить текст